Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

6. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

16.05.2023 18:00

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, dne 16. 5. 2023 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje
3. Potrditev in sprejem dnevnega reda
4. Popravek Načrta razvojnih programov Zaključnega računa Proračuna Občine Brda za leto 2022
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za leto 2023
6. Sklep o določitvi cene socialno vasrtvene storitve pomoč družini na domu v Občini Brda za leto 2023
7. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih
8. Sklep o sofinanciranju začasnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami za šolsko leto 2023/2024
9. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2023/2024
10. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
11. Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
12. Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda ZTKMŠ Brda
13. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica
14. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Tavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
15. Priznanja Občine Brda za leto 2023
16. Odgovori na pobude in vprašanja svetnkov 5. redne seje
17. Pobude in vprašanja svetnikov
18. Realizacija sklepov 5. redne seje  

Gradivo