Skoči na vsebino
Odpri meni

Komisije in odbori

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

  1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta občine ima pet (5) članov, ki jih izmed svojih članov imenuje občinski svet praviloma na svoji prvi seji.
  2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je delovno telo občinskega sveta, pristojno za pripravo odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na predčasno prenehanje mandatov občinskih funkcionarjev, potrditev mandatov nadomestnih članov občinskega sveta, odločanje o morebitnih pritožbah na izvolitev župana na nadomestnih volitvah ter druga mandatna vprašanja, imenovanje in razrešitve članov nadzornega odbora, občinske volilne komisije in drugih občinskih organov, imenovanja in razrešitve članov odborov in komisij občinskega sveta, imenovanja in razrešitve predstavnikov občine v organih pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.
  3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu v sprejem pravilnike, s katerimi so urejene svetniške skupine in zagotovljena sredstva za njihovo delo, sejnine članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov svetov krajevne in vaških skupnosti, ter jih izvršuje.
  4. Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izdaja posamične akte s področja pravic in obveznosti iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev, materialnih pravic iz dela in v zvezi z delom ter druge akte komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
  5. Postopek določanja kandidatov in imenovanja članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je določeno s poslovnikom občinskega sveta, ki podrobneje ureja tudi delo komisije.

 

SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednica Silvestra Elen Brašnić Saffigna
članica Teja Jelina
članica Lilijana Kastelic
član Jurij Špacal
članica Nadja Šfiligoj

 

KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA:

 

  1. Komisije občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
  2. Komisije občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem splošne in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
  3. Komisije občinskega sveta so dolžne oblikovati mnenja glede pripravljajočih se zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejemajo državni organi, in se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
  4. Način dela komisij in odborov občinskega sveta podrobneje določa poslovnik občinskega sveta.

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednica Teja Jelina Hum 16, Kojsko
članica Nika Radikon Kozana 128, Dobrovo v Brdih
član Vilko Prinčič Gornje Cerovo 12, Kojsko

  

KOMISIJA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI  


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednik Karol Peter Peršolja Gonjače 13, Kojsko
član Goran Simčič Vipolže 73/a, Dobrovo v Brdih
članica Tanja Baša Jasnič Vipolže 97/a, Dobrovo v Brdih
član Jernej Rehar Gornje Cerovo 3/f, Kojsko
član Janko Tominec Erjavčeva 33, Nova Gorica

 

KOMISIJA ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednik Robert Feri Kozana 3/a, Dobrovo v Brdih
članica Silvestra Elen Brašnić Saffigna Neblo 15/a, Dobrovo v Brdih
članica Nika Prinčič Vipolže 14, Dobrovo v Brdih
članica Jana Movja Vinogradniška ulica 7, Dobrovo v Brdih
članica Nika Sirk Plešivo 3, Dobrovo v Brdih

 

KOMISIJA ZA KMETIJSKE DEJAVNOSTI


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednica Teja Jelina Hum 16, Kojsko
član Robert Feri Kozana 3/a, Dobrovo v Brdih
član David Saksida Imenje 37, Kojsko
član Denis Rusjan Drnovk 13/a, Dobrovo v Brdih
član Uroš Peterc Kojsko 4/a, Kojsko

  

KOMISIJA ZA OKOLJE IN PROSTOR


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:
 

predsednik Goran Simčič Vipolže 73/a, Dobrovo v Brdih
član Miloš Protić Imenje 14, Kojsko
član Silvan Peršolja Šmartno 79/a, Kojsko

 

ODBOR ZA PRIZNANJA OBČINE BRDA


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednik Damjan Birtič
član Karlo Passoni
članica Jana Movja
članica Bernarda Konjedic
član Domen Drufovka

 

 

OSTALE KOMISIJE, KI JIH IMENUJE ŽUPAN:

 

KOMISIJA ZA SOCIALNA VPRAŠANJA


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednica Nadja Šfiligoj
Biljana 42/e, Dobrovo v Brdih
članica Aleksandra Ušaj Kozana 122/a, Dobrovo v Brdih
članica Sonja Erzetič Brdice pri Neblem 3/c, Dobrovo v Brdih
članica Marija Štekar Rebernak Hum 68/a, Kojsko
članica Marjana Erzetič Medana 23/a, Dobrovo v Brdih
članica Anja Pertovt Kojsko 1/a, Kojsko
članica Milena Dornik Plešivo 54, Dobrovo v Brdih
članica Nataša Božič Rusjan Hum 39, Kojsko
član Valter Marinič Snežeče 4, Dobrovo v Brdih

KOMISIJA ZA MLADINO


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednik Dominik Rusjan Hum 39, Kojsko
članica Aneja Kodermac Hruševlje 8, Dobrovo v Brdih
član Boštjan Koncut Višnjevik 17, Dobrovo v Brdih
članica Nika Prinčič Vipolže 14, Dobrovo v Brdih
članica Tereza Peršolja Dolnje Cerovo 1, Kojsko

 

KOMISIJA ZA ŠPORT


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednik Mitja Kristančič Plešivo 18, Dobrovo v Brdih
član Tjaž Mužič Medana 7, Dobrovo v Brdih
član Miloš Protić Imenje 14, Kojsko
član Lučano Kocina Medana 2/a, Dobrovo v Brdih
član Borut Miklavc Zali breg 7/a, Dobrovo v BRdih
član Boštjan Vendramin Brestje 21/a, Kojsko
član Dušan Bevčar Šmartno 80/c, Kojsko

KOMISIJA ZA ČEZMEJNO SODELOVANJE


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednik Matija Močnik Hum 62/a, Kojsko
članica Silvestra Elen Brašnić Saffigna Neblo 15/a, Dobrovo v Brdih
član Matteo Bottoso Kojsko 88, Kojsko
članica Sindi Rutar Erzetič Brezovk 7, Dobrovo
članica Judita Maver Gonjače 2/a, Kojsko
članica Aleksandra Jakin Vedrijan 9/a, Kojsko
član Žarko Kodermac Fojana 32, Dobrovo v Brdih