Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

14. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

21.05.2024 18:00

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda, župan Franc Mužič sklicuje 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 21. 5. 2024 ob 18. uri v Vili Vipolže. 

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potreditev zapisnika 13. redne seje 
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Odlok o Rebalansu 1 Proračuna Občine Brda za leto 2024 - skrajšani postopek 
5. Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda - prva obravnava 
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za leto 2024
7. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2023 ter Poslovni in finančni načrt za leto 2024
8. Soglasje k splošnim pogojem poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za pomoči De minimis
9. Soglasje k splošnim pogojem poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške po skupinski izjemi v kmetijstvu 
10. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica 
11. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Brda za leto 2023
12. Poslovno poročilo ZTKMŠ Brda za leto 2023 
13. Predlogi sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov 
14. Sklep o participativnem proračunu v Občini Brda za leto 2024 
15. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Goriške lekarne Nova Gorica 
16. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k.o. Vrhovlje 
17. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini  v k.o. Mirnik 
18. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli št. 2546/2 k.o. Mirnik 
19. Priznanja Občine Brda za leto 2024
20. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 13. redne seje
21. Pobude in vprašanja svetnikov
22. Realizacija sklepov 13. redne seje  

Gradivo