Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

8. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

10.10.2023 18:00

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, dne 10. 10. 2023 ob 18. uri na Občini Brda (velika sejna dvorana).

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o občinskih cestah - prva obravnava
5. Odlok o Rebalansu 2 Proračuna Občine Brda za leto 2023 - skrajšani postopek
6. Sprememba Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA Severne Primorske, Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica
7. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 7. redne seje
8. Pobude in vprašanja svetnikov
9. Realizacija sklepov 7. redne seje