Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

7. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

12.09.2023 18:00

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 12. 9. 2023 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Brda v prvem polletju 2023
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica - druga obravnava
6. Sklep o sofinanciranju začasnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami za šolsko leto 2023/2024
7. Razrešitev in imenovanje novega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Brda
8. Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah v k.o. Biljana
9. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 6. redne seje
10. Pobude in vprašanja svetnikov
11. Realizacija sklepov 6. redne seje