Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

5. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

18.04.2023 18:00

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, dne 18. 4. 2023 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Zaključni račun Proračuna Občine Brda za leto 2022 - skrajšani postopek
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brda - prva obravnava
6. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih 
7. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 ter Poslovni in finančni načrt za leto 2023
8. Letno poročilo Javnega zavoda OŠ Alojza Gradnika Dobrovo za leto 2022
9. Predstavitev projekta "Nova enota vrtca na Dobrovem"
10. Strategija za trajnostni razvoj in trženje turizma v Občini Brda 2023 - 2028
11. Poslovno poročilo ZTKMŠ Brda za leto 2022
12. Soglasje k imenovanju direktorja JZGRD - Gasilska enota Nova Gorica
13. Predlogi sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov - 2. del
14. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli št. 930/5 k.o. Kozana
15. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 4. redne seje
16. Pobude in vprašanja svetnikov
17. Realizacija sklepov 4. redne seje

Gradivo