Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

4. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

28.03.2023 18:00

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 28. 3. 2023 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Potrditev cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Brda
5. Potrditev cen gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Brda
6. Odlok o Rebalansu 1 Proračuna Občine Brda za leto 2023 - skrajšani postopek
7. Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
8. Letno poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda za leto 2022
9. Strategija za trajnostni razvoj in trženje turizma v Občini Brda 2023 - 2028
10. Poslovno poročilo ZTKMŠ Brda za leto 2022
11. Predlogi sklepov o soglasju ko dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov
12. Soglasje k imenovanju direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
13. Letni program športa v Občini Brda za leto 2023
14. Razrešitev in imenovanje novega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Brda
15. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 3. redne seje
16. Pobude in vprašanja svetnikov
17. Realizacija sklepov 3. redne seje

Gradivo