Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

3. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

23.02.2023 18:00

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v ČETRTEK, dne 23. 2. 2023 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Poročilo o varnostni problematiki v občini Brda za leto 2022
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote urejanja prostora Hum-05
6. Pravilnik o plačah in plačilih ter drugih prejemkih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Občini Brda - prva obravnava
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica - prva obravnava
8. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. - skrajšani postopek
9. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska
10. Imenovanje Odbora za priznanja Občine Brda
11. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k.o. Biljana
12. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli 1340/1 k.o. Biljana
13. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičninah v k.o. Podsabotin
14. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli 215/2 k.o. Šmartno
15. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 2. redne seje
16. Pobude in vprašanja svetnikov
17. Realizacija sklepov 2. redne seje