Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

2. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

24.01.2023 18:00

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 24. 1. 2023 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 1. redne - konstitutivne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Brda
5. Imenovanje članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Brda
6. Seznanitev o imenovanju komisij v pristojnosti župana
7. Obravnava in sprejem Sklepa o financiranju političnih strank
8. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 
9. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
10. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
11. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
12. Soglasje k imenovanju direktorice Ljudske univerze Nova Gorica
13. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica
14. Sklep o določitvi cene grobnine za enojni grob
15. Terminski plan dela Občinskega sveta Občine Brda za leto 2023
16. Pobude in vprašanja svetnikov
17. Realizacija sklepov 1. redne - konstitutivne seje