Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

11. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

13.02.2024 18:00

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, dne 13. 2. 2024 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red: 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje 
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Poročilo o varnostni problematiki v občini Brda za leto 2023
5. Letno poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda za leto 2023
6. Sprejem sklepa o lokacijski preveritvi LP-03 na območju urejanja prostora POD-04
7. Sprejem sklepa o lokacijski preveritvi LP-04 na območju urejanja prostora ŠLO-09
8. Stališča do pripomb z javne razgrnitve OPPN Vrhovce 
9. Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Brda za leto 2024
10. Letni program športa v Občini Brda za leto 2024 
11. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 10. redne seje 
12. Pobude in vprašanja svetnikov 
13. Realizacija sklepov 10. redne seje