Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

10. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

19.12.2023 18:00

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, dne 19. 12. 2023 ob 16. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča od 1. 1. 2024
5. Odlok o Proračunu Občine Brda za leto 2024 in Odlok o Proračunu Občine Brda za leto 2025 - druga obravnava
6. Pooblastilo županu za sprejemanje načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo za proračunski leti 2024 in 2025
7. Pooblastilo županu za potrditev investicijske dokumentacije za proračunski leti 2024 in 2025
8. Imenovanje predstavnika Občine Brda v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov
9. Terminski plan dela Občinskega sveta Občine Brda za leto 2024
10. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 9. redne seje
11. Pobude in vprašanja svetnikov
12. Realizacija sklepov 9. redne seje

Gradivo