Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

Posvet o urbanistični zasnovi in o viziji prostorskega razvoja naselij Dobrovo, Medana in Kojsko v občini Brda (27.2.2024)

dobrovo.jpg
naselje Dobrovo (foto: Damijan Simčič - ZOSO)
20.02.2024 / Za občane

V torek, 27. 2. 2024 ob 17.00 uri vabljeni v Vilo Vipolže na 2. posvet v okviru priprav šeste spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Brda, tokrat na temo urbanistične zasnove in o vizije prostorskega razvoja naselij Dobrovo, Medana in Kojsko.

Občina Brda pripravlja šeste spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SD OPN), katerega obvezne strokovne podlage so med drugimi urbanistične zasnove za Dobrovo, Medano in Kojsko. Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt, s katerim se načrtujejo investicijske namere in ki podaja osnovo za izvedbo le-teh. Z vključevanjem deležnikov in javnosti želimo v zgodnji fazi pridobiti dodatne predloge, ki bodo pripomogli k načrtovanju še bolj smiselnih in kakovostnejših temeljev nadaljnjega prostorskega razvoja naselij in celotne občine.

Novembra 2023 je bila že izvedena delavnica na temo Krajinske zasnove in Strokovne podlage za razvoj poselitev, rezultati katere so v pomoč tudi pri pripravi vsebin Urbanističnih zasnov za naselja Dobrovo, Medana in Kojsko.  Na tokratni delavnici se želimo osredotočiti na našteta naselja in vsebine še nadgraditi in bolj konkretizirati. Le s plodnim dialogom bomo lahko dosegli naš skupen cilj - to so prostorski akti, ki bodo koristni za današnje generacije in hkrati za prihodnji družbeni, gospodarski ter okoljski razvoj naše občine.

V ta namen vas vabimo na javni posvet o analizi stanja in viziji razvoja naselij Dobrovo, Medana in Kojsko, ki bo potekal v torek, 27. 2. 2024 od 17.00 do 19.30 v Vili Vipolže.

Posvetovanje organizirata Občina Brda in izdelovalec SD OPN podjetje LOCUS, d.o.o.

Moderirano posvetovanje bo potekalo v štirih delih:
1.       Kratka predstavitev procesa priprave SD OPN in urbanistične zasnove
2.       Izhodišče za delavnico  - Predstavitev rezultatov novembrske delavnice na temo Krajinske zasnove in Strokovne podlage za poselitev, vezanih na obravnavana naselja
3.       Delavnica z udeleženci po naseljih (Kojsko, Medana, Dobrovo): Kaj občanke in občani cenimo,  kaj pogrešamo, kaj predlagamo za bodoči prostorski razvoj naših naselij?
4.       Delavnica z udeleženci: Vizija 2040 – kakšen prostorski razvoj našega naselja si želimo?

Udeleženci bodo v omizjih, razdeljenih na posamezna naselja, razpravljali o svojem zaznavanju prostora, izražali bodo mnenja o tem, kaj v prostoru oz. v naselju cenijo (kakovosti), kaj pogrešajo (slabosti), predvsem pa, kaj predlagajo za nadaljnje urejanje prostora. Poudarek razprave bo na ureditvah in ukrepih v prostoru, ki služijo javnemu interesu, skupnim površinam ter ključnim izzivom, ki jim bo celotna družba v prihodnosti morala posvetiti več pozornosti (prilagajanje na podnebne spremembe, na naravi temelječe rešitve, prepoznavnost prostora, trajnostna raba naravnih virov ipd.).
Zbrana mnenja, predlogi in podatki bodo obravnavani ter smiselno uporabljeni v nadaljnjih korakih izdelave strokovnih podlag.


Pričakujemo in želimo si aktivnega sodelovanja vseh udeležencev. Zato k načrtovanju in oblikovanju smiselnih rešitev vabimo ključne deležnike in zainteresirano javnost.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 26. 2. 2024 do 10.00 na ali na telefon 05 335 10 30.

Podroben program posveta bo objavljen na spletni strani občine, nekaj dni pred dogodkom. Na isti povezavi najdete tudi druge informacije v povezavi s procesom priprave SD OPN.