Krajevne in vaške skupnosti

 

PREDSEDNIKI IN PREDSEDNICE VAŠKIH IN KRAJEVNE SKUPNOSTI V MANDATU 2022 - 2026:

VS BILJANAMiha Sirk040 612 879
vs.biljana1@gmail.com
zapisnik
VS CEROVOLuka Rožič041 361 992
vs.cerovo@gmail.com
zapisnik
VS DOBROVOEdi Sirk031 370 562
vs.dobrovo1@gmail.com
zapisnik
VS FOJANAMiha Anzelin031 541 133
vs.fojana@gmail.com
zapisnik
VS HUMDomen Drufovka031 866 094
vskupnost.hum@gmail.com
zapisnik
VS KOJSKOJessica Di Nallo041 249 844
kojsko.vs@gmail.com
zapisnik
VS KOZANAEmil Čadež051 687 397
vs.kozana@gmail.com
zapisnik
VS KOŽBANAFranko Trakonja031 637 051
vs.kozbana@gmail.com
zapisnik
VS NEBLOUroš Fabricijo041 523 801
vs.neblo1@gmail.com
zapisnik
VS ŠMARTNOBožidar Slivnjak041 682 452
vs.smartno1@gmail.com
zapisnik
VS VEDRIJANSimon Marinič041 562 147
vs.vedrijan@gmail.com
zapisnik
VS VIPOLŽEBranko Filej041 695 778
vs.vipolze@gmail.com
zapisnik
VS VIŠNJEVIKAljaž Sirk040 821 704
vs.visnjevik@gmail.com
zapisnik
VS VRHOVLJEKristjan Marc040 438 401
vsvrhovlje1@gmail.com
zapisnik
KS MEDANAValter Kocina040 300 866
ksmedana@gmail.com
zapisnik

 

 

 

___________________________________________________________________________________

Na podlagi 2. odstavka 19. b člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/1861/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 2. odst. 8. člena,  2. odst. 18. člena in 2. odst. 52. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/17 in 16/18, v nadaljevanju: Statut) je Občinski svet Občine Brda (v nadaljevanju: občinski svet) na 28. redni seji dne 6. 9. 2022 sprejel ODLOK o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda

S tem Odlokom se urejajo organiziranje, delovanje, naloge in način financiranja krajevne in vaških skupnosti v Občini Brda.

Krajevne in vaške skupnosti so določene s Statutom.

Krajevna skupnost Medana je skladno s Statutom pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno skladno s Statutom.

Vaške skupnosti niso pravne osebe.

 

NALOGE KRAJEVNE IN VAŠKIH SKUPNOSTI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Krajevna skupnost in vaške skupnosti z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na svojem območju sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami svojih prebivalcev, dajejo mnenja in predloge ter neposredno opravljajo tiste naloge, ki so nanjo prenesene s Statutom ali drugimi splošnimi predpisi občine.

Krajevna in vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini z dajanjem pobud in predlogov za dejavnosti, ki naj jih občina izvaja na območju skupnosti ali pa vplivajo na življenje in delo njenih prebivalcev, zlasti pri:

 • pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju,
 • postopkih za adaptacije in rekonstrukcije javnih cest ter postopkih pri izgradnji druge komunalne infrastrukture,
 • izvajanju investicij na njihovem območju,
 • pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,
 • pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
 • preprečevanju nastajanja in sanaciji divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
 • ureditvi in olepševanju kraja,
 • izvajanju programov javnih del,
 • urejanju in opremljanju otroških in športnih igrišč,
 • vzdrževanju spomenikov in objektov kulturne dediščine,
 • dodatni prometni ureditvi (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov,omejevanje hitrosti ipd.),
 • organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev na njenem območju,
 • spremljanju in urejanju socialnih težav njenih prebivalcev,
 • skrbi za varstvo okolja,
 • spremljanju nevarnosti na svojem območju in izvajanju nalog s področja zaščite in reševanja,
 • izvedbi volitev v državne organe, organe lokalnih skupnosti in izvedbi referendumov
 • dajanju mnenj glede izvzetja zemljišč iz javnega dobra.

Krajevna in vaške skupnosti lahko občinskemu svetu posredujejo svoje mnenje o posameznih vprašanjih, ki jih le-ta obravnava na svojih sejah.

Krajevna in vaške skupnosti  v okviru svojih pristojnosti neposredno opravljajo naslednje naloge:

 • pomagajo vzdrževati komunalne objekte in naprave, ki so v pristojnosti krajevne ali vaške skupnosti,
 • pospešujejo in nudijo pomoč občini pri organiziranju športnih, kulturnih in drugih prireditev,
 • urejajo medsebojne odnose v naseljih, ki so vključena v krajevno ali vaško skupnost, oziroma posredujejo primere pristojnim strokovnim službam,
 • pristojne strokovne službe opozarjajo na socialne težave krajanov oz. vaščanov in sodelujejo pri njihovem reševanju,
 • sprejemajo obvestila oziroma pritožbe občanov o težavah pri izvajanju javnih služb in kršitvah občinskih odlokov in posredujejo le-te pristojnim službam,
 • pomagajo skrbeti za čistočo javnih površin in za videz kraja,
 • pomagajo pri vzdrževanju zelenic in otroških igrišč.

Krajevna ali vaške skupnosti lahko neposredno opravljajo tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so vključene v planih krajevnih ali vaških skupnosti, in so ji za to zagotovljena sredstva v proračunu občine.

 
ORGANI IN DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI IN VAŠKIH SKUPNOSTI

 

Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, katerega člani so izvoljeni skladno z zakonom in Statutom.

Organ vaške skupnosti je svet vaške skupnosti, katerega člani so izvoljeni skladno z zakonom in Statutom.

Svet krajevne skupnosti in vaške skupnosti (v nadaljevanju: svet) se voli za obdobje štirih let. Volitve v svet razpiše župan. Volitve se opravijo hkrati z volitvami župana in volitvami za člane občinskega sveta, način izvolitve pa določa zakon. Volilna opravila vodi občinska volilna komisija.

 

Sveti krajevne in vaških skupnosti imajo naslednje število članov:

 • Svet Krajevne skupnosti Medana ima naslednje število članov 9
 • Svet Vaške skupnosti Šmartno ima naslednje število članov 7
 • Svet Vaške skupnosti Vrhovlje ima naslednje število članov 5
 • Svet Vaške skupnosti Vedrijan ima naslednje število članov 7
 • Svet Vaške skupnosti Kojsko ima naslednje število članov 7
 • Svet Vaške skupnosti Hum ima naslednje število članov 7
 • Svet Vaške skupnosti Cerovo ima naslednje število članov 9
 • Svet Vaške skupnosti Dobrovo ima naslednje število članov 9
 • Svet Vaške skupnosti Vipolže ima naslednje število članov 7
 • Svet Vaške skupnosti Kozana ima naslednje število članov 7
 • Svet Vaške skupnosti Fojana ima naslednje število članov 7
 • Svet Vaške skupnosti Višnjevik ima naslednje število članov 7
 • Svet Vaške skupnosti Neblo ima naslednje število članov 11
 • Svet Vaške skupnosti Kožbana ima naslednje število članov 5
 • Svet Vaške skupnosti Biljana ima naslednje število članov 5

 

Svet  ima predsednika, ki ga izmed sebe z večino glasov vseh članov na prvi seji izvolijo člani sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o dveh kandidatih, ki sta dobila največ glasov.

Svet lahko na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta krajevne in vaške skupnosti nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

Če predsednik svojih nalog ne izpolnjuje v skladu z zakonodajo, oziroma če izgubi zaupanje članov sveta, ga lahko svet na predlog več kot četrtine članov sveta razreši. Za razrešitev predsednika sveta je potrebna večina glasov vseh članov sveta. Po razrešitvi člani sveta izvolijo novega predsednika. Predsednik z razrešitvijo ne izgubi mandata člana sveta.

Vsak član sveta lahko pred potekom mandata odstopi. Odstopna izjava mora biti podana v pisni obliki in posredovana predsedniku sveta. Predsednik sveta je dolžan v roku 15 dni sklicati sejo sveta, sprejeti ugotovitveni sklep ter ga posredovati občinski volilni komisiji. Svet ob obravnavi odstopne izjave predsednika sveta opravi tudi imenovanje novega predsednika sveta.

Funkcije predsednika, podpredsednika in člana sveta so nepoklicne.

 

Člani sveta imajo pravice in dolžnosti:

 • udeleževati se sej sveta in uresničevati sprejete odločitve sveta,
 • dajati pobude predsedniku sveta in zahtevati odgovore na svoja vprašanja in pobude,
 • dajati zahtevo, da se posamezno vprašanje oz. pobuda uvrsti na dnevni red seje in se o njem izvede razprava,
 • določene z zakoni, Statutom in tem Odlokom.

 

Predsednik sveta zastopa in predstavlja krajevno in vaško skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet.

Predsednik sveta je odgovoren za zakonito in transparentno delovanje krajevne ali vaške skupnosti ter za izvrševanje sklepov sveta in finančnega načrta ter izpolnjevanje drugih zakonskih obveznosti.

Za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti ali nadomeščanje zaradi odsotnosti ali zadržanosti lahko predsednik sveta pisno pooblasti podpredsednika ali drugega člana sveta. Izvod pooblastila mora dostaviti občinski upravi v treh dneh po njegovi izdaji.

 

Za delovanje sveta se uporabljajo določbe Statuta in tega Odloka ter smiselno določbe poslovnika občinskega sveta.

Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov. Odločitev je sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov razen, če Statut ali ta Odlok ne določata drugače.

 

Delo krajevne in vaških skupnosti je javno, izključitev javnosti in način ravnanja z osebnimi podatki in gradivi zaupne narave določa zakon, Statut ter Poslovnik občinskega sveta.

Strokovno in administrativno pomoč za delo krajevne in vaških skupnosti zagotavlja občinska uprava.

  

PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE KRAJEVNE IN VAŠKIH SKUPNOSTI

 

Krajevna ali vaška skupnost mora s svojim premoženjem ravnati kot dober gospodar. Za razpolaganje in upravljanje s premoženjem krajevne ali vaške skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razpolaganje in upravljanje s premoženjem občine.

Za delovanje in opravljanje nalog krajevne skupnosti in vaških skupnosti se zagotovijo sredstva v proračunu občine.

Višina sredstev namenjena za financiranje delovanja krajevne skupnosti se določi z vsakokratnim proračunom občine.

 

NADZOR

 

Nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja krajevne in vaških skupnosti z javnimi sredstvi in premoženjem izvaja Nadzorni odbor občine.

Nadzorni odbor občine je pristojen tudi za ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev ter razpolaganja in upravljanja s premoženjem.

 

 

Krajevna skupnost Medana

Vaška skupnost Cerovo

Vaška skupnost Fojana- Barbana

Vaška skupnost Kojsko

Vaška skupnost Kozana

Vaška skupnost Šmartno

Vaška skupnost Vipolže

Vaška skupnost Vrhovlje

Vaška skupnost Biljana – Zali Breg

Vaška skupnost Dobrovo

Vaška skupnost Hum

Vaška skupnost Kožbana

Vaška skupnost Neblo

Vaška skupnost Vedrijan

Vaška skupnost Višnjevik