Skoči na vsebino
Odpri meni
Nazaj

Participativni proračun za mlade - "Bujša Brda"

projet_Canva.png
18.05.2023 / Razpisi in pozivi

Občina Brda objavlja participativni proračun za mlade. Mlade občane pozivamo, da do 30. 6. 2023 oddajo svoje pobude za projekte, ki bi prispevali k boljšem okolju za mlade v naši občini.

 

Spoštovana briška mladina!

Večkrat poudarjam, da, ja, občinske službe in institucije skrbimo za dobrobit občank in občanov, vendar obenem je naša naloga, da tlakujemo pot, da bodo vajeti razvoja občine kmalu prevzele mlade roke. Jim vnesle dodatnega ugodnega vetra, iznajdljivih rešitev za vsakdanje družbene spremembe in potrebe občanov, vlile dodatnega pozitivnega elana. Tudi sam sem za vajeti medanske mladine zagrabil v rosnih letih, komaj 16-letni fant in rad se z zadovoljstvom spominjam tistih časov, ko smo v medanski skupnosti marsikaj velikega postorili. Vsak občan, občanka, mladi ali starejši, vsake oči torej, vidijo določene specifične potrebe v skupnosti in prav je, da se jim da možnost uresničitve.

Pred nami je sedaj nov mejnik v zgodovini briške občine. Prvič uvajamo Participativni proračun za mlade, ki smo mu nadeli ime »Bujša Brda«. Gre za uspešen plod sprejete Strategije za mlade v Občini Brda.

S Participativnim proračunom, cenjena mladina, imate odslej v rokah priložnost, da svoje izvirne zamisli zajamete v konkretne predloge in projekte, ki bodo zrcalili cilje in potrebe zaznane v Strategiji za mlade in bodo velik doprinos briški skupnosti. Tako boste sooblikovali skupnost, v kateri živite, in v kateri, sem prepričan, boste smelo ustvarjali svojo prihodnost.

Prepričan sem, da imate mnogo zamisli in pobud, zato vas vabim, da izkoristite to izjemno priložnost in da pogumno zagrabite možnost odločanja.

Bodite pogumni snovalci okolja, v katerem živite!

Franc Mužič, župan

 


»Bujša Brda« je priložnost za vse mlade iz občine Brda, da v okviru poziva participativnega proračuna uresničite ideje za mladinske projekte.

 

Mlade občane pozivamo, da do 30. 6. 2023 oddajo svoje pobude za projekte, ki bi prispevali k boljšem okolju za mlade v naši občini.

 

Predlogi niso vezani na posamezne vaške skupnosti.

 

Prijavitelj je lahko vsak občan ali predstavnik neformalne skupine občanov, ki ima stalno prebivališče v Občini Brda in je na dan oddaje projektnega predloga star vsaj 15 let in ni starejši od 29 let. 

 

Vrednost predlaganega projekta ne sme biti manjša od 500 EUR in ne večja od 20.000 EUR z vključenim DDV.

 

Projektni predlogi morajo biti popolni in podani ob upoštevanju pogojev ter v roku.

 

Ste v dvomih, kako izpolniti vlogo? Brez skrbi!

 

Po pomoč pri pripravi projektnih predlogov se lahko ves čas obrnete tudi na občinsko upravo ter na Komisijo za pripravo participativnega proračuna. Za posvet ali pomoč pri pripravi ter prijavi predloga pa tudi za pregled pred oddajo vloge pišite na elektronski naslov  ali  V kolikor bo izkazana potreba ali želja po delavnici, bo ta tudi izvedena.

 

Komisija za participativni proračun bo pobude preučila in tiste, ki ustrezajo merilom, podala na glasovanje.

 

V proračun za leto 2024 se uvrstijo projekti z največ glasovi, vse do zapolnitve predvidenega finančnega okvirja, ki znaša skupaj 20.000 EUR 

Glasovanje o projektnih predlogih bo možno  vsak dan od 25. 8. do 3. 9. 2023, in sicer čez teden v času uradnih ur v Glavni pisarni Občine Brda ter čez  vikend v prostorih Mladinskega centra, in sicer od 10.00 do 18.00 ure. V glasovanju lahko sodelujejo le osebe s stalnim prebivališčem v občini Brda, ki so stare od 15 do vključno 29 let (do vključno zadnjega dneva pred 30. rojstnim dnem).

Mladi občani, želimo si slišati vaše ideje, zato lepo vabljeni k sodelovanju in oblikovanju prvega participativnega proračuna za mlade v Občini Brda!

 

MERILA ZA PROJEKTNE PREDLOGE

 

PROJEKTNI PREDLOG mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Predlog projekta mora prispevati k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Brda,
 • Predlog projekta mora biti takšen, da je njegova izvedba v pristojnosti Občine Brda (na občinskih zemljiščih oziroma občinski infrastrukturi ali pa je potrebno pridobiti soglasje lastnika) in ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti,
 • Je skladen z razvojnimi usmeritvami občine, opredeljenimi z veljavnimi razvojnimi programi, s strategijami in programi razvoja posameznih področij,
 • Predlog projekta še ni bil uvrščen v Načrt razvojnih programov proračuna Občine Brda za leto 2024,
 • Predlog projekta ne sme biti v nasprotju z zakonodajo ali urbanističnimi akti,
 • Predlog projekta ne ustreza pogojem pridobitve nepovratnih sredstev iz drugih občinskih razpisov,
 • Predlog projekta mora biti realno izvedljiv v proračunskem letu 2024,
 • Predlog projekta mora biti finančno ovrednoten med 500 EUR in 20.000 EUR (z vključenim DDV-jem).
 • v zadnjih petih (5) letih še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Brda,
 • Vsak predlog projekta mora biti posredovan na svojem obrazcu za prijavo projektnega predloga,
 • Predlog projekta mora biti posredovan na Občino Brda do 30. 6. 2023 do 12.00, če bo oddan osebno, do 30. 6. 2023 do 24:00, če bo oddan po elektronski pošti na naslov oziroma do 30. 6. 2023, če bo oddan po navadni pošti (upošteva se poštni žig) na naslov Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.

 

MERILA ZA PRIJAVITELJE

 

 1. Predlog projekta lahko prijavi oseba, ki je na dan oddaje projektnega predloga stara vsaj 15 let in ne več kot 29 let (do vključno zadnjega dneva pred 30. rojstnim dnem) in ima stalno bivališče v Občini Brda.
 2. Posamezni prijavitelj lahko poda  1 (en) projektni predlog.
 3. Prijavitelj v projektnem predlogu ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca in ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PRILOGA: OBRAZEC_-participativni Brda-1