JSMGG: Odprt razpis neposrednih posojil za kmetijstvo

datum: 29.07.2019

kategorija: Razpisi

Javni sklad malega gospodarstva Goriške vabi k prijavam na razpis neposrednih posojil za kmetijstvo. Na voljo so posojila od 2.000 do 60.000 evrov. Prijavna roka v letu 2019 sta: 30. avgust in 25. oktober.

Predmet razpisa:
dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

Namen razpisa:
povečanje konkurenčnosti in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta na kmetiji.

Višina razpisanih sredstev:
400.000 EUR.

Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. višina odobrenega posojila: najmanj 2.000 EUR in največ 60.000 EUR,
2. doba vračanja posojila: 5 let z možnim 1 letom moratorija na odplačilo glavnice,
3. letna obrestna mera je 0 %,
4. prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 20 % lastnih sredstev,
5. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila,
6. prijavitelj mora biti posojilno sposoben,
7. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih kreditov,
8. pred koriščenjem posojila mora prijavitelj posojilo ustrezno zavarovati.

 

Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci na povezavi, na sedežu sklada ali po telefonu (05) 33 50 173, (05) 33 50 361.


Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavno pisarno, št. 36/I. nadstropje, s pripisom na ovojnici: »NE ODPIRAJ - Razpis neposrednih posojil 2019 – kmetijstvo«.

 

Prosilec se lahko prijavi na razpis z največ eno vlogo za financiranje investicije na področju osnovne kmetijske dejavnosti in z največ eno vlogo za financiranje investicije na področju dopolnilne dejavnosti na kmetiji - predelava in trženje, nekmetijske dejavnosti na kmetiji!

 <<nazaj