Zaključeni

Energetska sanacija OŠ Dobrovo (2013 - 2014), Podružnične šole Kojsko (2014) in občinske stavbe (2014 - 2015)

Leto začetka: 2013
Leto zaključka: 2015
Vrednost: 600.000,00

Občina Brda je ena prvih občin na Primorskem, ki je sprejela Lokalni Energetski Koncept (LEK), v  letu 2013 pa tudi SEAP – Sustainable Energy Action Plan in je pristopila h konvenciji EU županov. Kot mala občina brez lastnih sredstev za doseganje zahtev iz Direktive o energetski učinkovitosti stavb in energetsko-podnebnega paketa je leta 2012 že izvedla sanacijo javne razsvetljave preko javno-zasebnega partnerstva. Za energetsko sanacijo Osnovne šole in vrtca Dobrovo je pridobila sredstva iz Kohezijskega sklada preko razpisa iz leta 2013 za sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter sredstva Švicarskega prispevka za podružnično šolo in vrtec Kojsko.

Energetsko sanacijo dotrajane 60 let stare občinske stavbe na Dobrovem pa je izvedla preko modela energetskega pogodbeništva. Princip modela je v tem, da javni partner, ki ima omejena lastna sredstva, najprej pridobi vsa možna nepovratna sredstva, preostala sredstva pa pridobi kot vložek pogodbenika v projekt in tako za izvedbo projektov ne nameni nič lastnih sredstev. Ključno pri izvedbi ukrepov energetske učinkovitosti po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov je doseči prihranke, ki bodo v pogodbenem obdobju pokrili vse stroške izvedbe ukrepov ter kasnejšega upravljanja in dobave energije.

Energetsko sanacijo občinske upravne stavbo na Dobrovem je izvedel izbrani pogodbenik, sanacijo OŠ Dobrovo pa je občina izvedla preko javnega razpisa za energetsko sanacijo javnih stavb, sanacijo podružnične OŠ Kojsko pa je financirala preko projekta OVE v Primorskih občinah Švicarskega prispevka. Za sanacijo OŠ Dobrovo je občina prejela 428.474,85 EUR evropskega denarja, medtem ko za POŠ Kojsko 96.219,36 EUR sredstev iz Švicarskega prispevka (17.806,12 EUR za prenovo kotlovnice in 78.413,24 EUR za energetsko sanacijo). Rezultat energetske sanacije stavb na vseh treh objektih je manjša raba energije, posledično so tudi letni stroški energije več kot prepolovljeni. Z doseženimi prihranki se je poplačala investicija v občinsko stavbo.