31. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (10. 4. 2018)

datum: 03.04.2018

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin 26/2017) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006), župan Franc Mužič sklicuje 31. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 10. 4. 2018 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 30. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sklepanje o Zaključnem računu Proračuna Občine Brda za leto 2017 - skrajšani postopek
5. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o rabi javnih površin v občini Brda - prva obravnava
6. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017 ter Poslovni in finančni načrt za leto 2018
7. Obravnava in sklepanje o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinskih
8. Poročilo Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo za šolsko leto 2016/2017
9. Poročilo o delu Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda za leto 2017 - informacija
10. Sklepanje o določitvi nove cene storitve pomoč družini na domu v občini Brda
11. Sklepanje o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih
12. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k. o. Šmartno
13. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
14. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 30. redne seje
15. Pobude in vprašanja svetnikov
16. Realizacija sklepov 30. redne seje

Ad2_zapisnik 30. redne seje.pdf
Ad4.1_Zaključni račun proračuna občine 2017 in sklep.pdf
Ad4.2_Obrazložitve ZR za leto 2017.pdf
Ad4.3_splošni.del.ZR.2017.pdf
Ad4.4_posebni.del.ZR.2017.pdf
Ad4.5_NRP.ZR.2017.pdf
Ad4.6_Realizacija letnega nacrta_2017.ZR.doc.pdf
Ad4.7_Poročilo.programska.klasifikacija.ZR.2017.pdf
Ad4.8_Poročilo.funkcionalna.klasifikacija.ZR.2017.pdf
Ad5.1_obrazložitev_odlok_javne_površine_prva_obravnava.pdf
Ad5.2_odlok_javne_površine_predlog.pdf
Ad5.3_skica_javne_površine_šmartno.pdf
Ad5.4_skica_postavitev_stojnic_Gonjače.pdf
Ad5.5_sklica_postavitev_stojnic_Dobrovo.pdf
Ad5.6_Cenik za tržne površine in storitve_2018.pdf
Ad6.1_obrazložitev_JSMGG.pdf
Ad6.2_Letno poročilo JSMGG 2017.pdf
Ad6.3_Sklep NS_predlaganje revizorja.pdf
Ad6.4_Poslovni in finančni načrt JSMGG 2018.pdf
Ad6.5_Sklep in poročilo NS o LP 2017 in PFN 2018.pdf
Ad7.1_obrazložitev_LEK.pdf
Ad7.2_LEK_Letno poročilo 2017_plan 2018.pdf
Ad8_poročilo_OŠAlojza_Gradnika_Dobrovo.pdf
Ad9_poročilo.ZTKMŠ.2017.pdf
Ad10.1_obrazložitev_cena_pomoč_.na_domu_.2018.pdf
Ad10.2_Izračun.cene.pomoči.na.domu.pdf
Ad10.3_poročilo.centra za pomoč na domu 2018.pdf
Ad11_obrazložitev.cene.vrtca.pdf
Ad12.1_obrazložitev-ureditev.JD.Šmartno.pdf
Ad12.2_skica_JD.Šmartno.pdf
Ad13.1_obrazložitev-imenovanje.OŠKozara.pdf
Ad13.2_Obvestilo_OS Kozara NG.pdf
Ad13.3_Zapisnik 17.seje KMVVI.pdf
Ad14_Odgovori na pobude in vprašanja_30_redna_seja.pdf
Ad16_realizacija sklepov 30 redne seje.pdf
 

 

 <<nazaj