27. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (7. 11. 2017)

datum: 27.10.2017

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list 94/07), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin 26/2017) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Občine Brda sklicuje 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 7. 11. 2017 ob 18. uri, v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 26. redne seje
3. Obravnava ins prejem dnevnega reda
4. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Brda za leto 2016
5. Program izvajanja gospodarske javne službe dobave postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Brda za leto 2018
6. Subvencija cene pri oskrbi s pitno vodo in odvajanju odpadne vode
7. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2018 - prva obravnava
8. Sklepanje o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice na nepremičninskem premoženju v lasti Občine Brda
9. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 26. redne seje
10. Pobude in vprašanja svetnikov
11. Realizacija sklepov 26. redne seje

Ad2_zapisnik 26. redne seje.pdf
Ad4.1_Letno poročilo GJS_JR Brda_2016.pdf
Ad4.2_sklep_GJS_JR_poročilo_2016.pdf
Ad5.1_Program izvajanja GJS_2018_JR Brda.pdf
Ad5.2_sklep_GJS_JR_plan_2018.pdf
Ad6_subvencija_cene_Vodovodi.pdf
Ad7.1_Osnutek_Proračuna.2018.pdf
Ad7.2_sklep_Osnutek_Odloka_Proračuna_2018.pdf
Ad7.3_splošni.del.Osnutek.Proračuna.2018.pdf
Ad7.4_posebni.del.Osnutek.Proračuna.2018.pdf
Ad7.5_Obrazložitev_Osnutek_Proračuna_2018.pdf
Ad7.6_NRP_Osnutek.Proračuna.2018.pdf
Ad7.7_načrt ravnanja s stvarnim premoženjem_proračun 2018_osnutek.pdf
Ad7.8_Programska.klasif.izdatkov.Osnutek.Proračuna.2018.pdf
Ad7.9_Funkcionalna.klasif.izdatkov.Osnutek.Proračuna.2018.pdf
Ad7.10_Prihodki_Specifikacija_Osnutek_Proračun_2018.pdf
Ad7.11_KSMedana_FN_2018.pdf
Ad7.12_Kadrovski nacrt 2018 2019.pdf
Ad8.1_obrazložitev_služnostna_pravica_nepr_premož.pdf
Ad8.2_sklep_služnostna_pravica_nepr_premož.pdf
Ad9.1_Odgovori na pobude in vprašanja_26_redna_seja.pdf
Ad9.2_Priloga1_odgovori na vprašanja.pdf
Ad11_realizacija sklepov 26 redne seje.pdf<<nazaj