25. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (12. 9. 2017)

datum: 05.09.2017

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin 26/2017) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006), župan Občine Brda sklicuje 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 12. 9. 2017, ob 18. uri, v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016 in Poslovni in finančni načrt za leto 2017
5. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Brda
6. Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju proračuna Občine Brda v prvem polletju 2017
7. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Dobrovo - skrajšani postopek
8. Obravnava predloga sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
9. Obravnava predloga sklepa o določitvi nove povprečne cene storitve pomoč družini na domu v občini Brda
10. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 24. redne seje
11. Pobude in vprašanja svetnikov
12. Realizacija sklepov 24. redne seje

Ad2-zapisnik 24 redne seje.pdf
Ad4.1-obrazložitev_JSMGG.pdf
Ad4.2-letno_poročilo_ JSMGG_2016.pdf
Ad4.3-Poročilo NS JSMGG.pdf
Ad4.4-poslovni_finančni_načrt_JSMGG.pdf
Ad5.1-obrazlozitev_OPN_Občina_Brda.pdf
Ad5.2-odlok_OPN_Brda.pdf
Ad6.1-Obrazložitev Polletno poročilo 30 6 17.pdf
Ad6.2-I splošni del_REALIZACIJA 30 6 17.pdf
Ad6.3-II posebni del_REALIZACIJA 30 6 17.pdf
Ad6.4-KS Medana Poročilo realizacija.pdf
Ad6.5-KSMedana REALIZACIJA 30 6 2017.pdf
Ad6.6-Funkcionalna klasif izdatkov_realizacija 30 6 17.pdf
Ad6.7-Programska klasif izdatkov_realizacija 30 6 17.pdf
Ad6.8-SKLEP polletno poročilo 30 6 17.pdf
Ad7.1-obrazlozitev_sprem_odloka_OŠDobrovo.pdf
Ad7.2-odlok_sprememba_OŠDobrovo.pdf
Ad8.1-obrazložitev_glasbena_šola.pdf
Ad8.2-GŠNG- predlog porabe presežka.pdf
Ad9.1-obrazložitev_pomoč_na_domu.pdf
Ad9.2-Priloga_Popvrečna ekonomska cena Pomoč na domu.pdf
Ad10-Odgovori na pobude in vprašanja_24_redna_seja.pdf
Ad12-realizacija sklepov 24 redne seje.pdf

Dodatno gradivo k tč. 5 je dosegljivo na spletni povezavi http://www.opn.si/brda.  
<<nazaj