Občinski svet

 
SESTAVA OBČINSKEGA SVETA V MANDATNEM OBDOBJU 2022 - 2026:

 
LISTA FRANCA MUŽIČA

Goran Simčič - podžupanE:goran.simcic@obcina-brda.si
Silvestra Elen Brašnić SaffignaE:silvestra.brasnic@obcina-brda.si
Zvezdan PrinčičE:zvezdan.princic@obcina-brda.si
Vilko PrinčičE:vilko.princic@obcina-brda.si

 

LISTA ZA BRDA

dr. Karol Peter PeršoljaE:karol.persolja@obcina-brda.si
Robert FeriE:robert.feri@obcina-brda.si
Lilijana KastelicE:lilijana.kastelic@obcina-brda.si
Anja PertovtE:anja.pertovt@obcina-brda.si

 

SDS

Teja Jelina - podžupanjaE:teja.jelina@obcina-brda.si
Damjan BirtičE:damjan.birtic@obcina-brda.si
Nika PrinčičE:nika.princic@obcina-brda.si
Miloš ProtićE:milos.protic@obcina-brda.si

 

GIBANJE SVOBODA

Jurij Špacal - podžupanE:jurij.spacal@obcina-brda.si
Tanja Baša JasničE:tanja.basajasnic@obcina-brda.si
David SaksidaE:david.saksida@obcina-brda.si

    

SOCIALNI DEMOKRATI
Nadja ŠfiligojE:nadja.sfiligoj@obcina-brda.si
 

 

  

 

Konstitutivna seja Občinskega sveta (mandat 2022-2026)

 

SESTAVI OBČINSKEGA SVETA OBČINE BRDA V PRETEKLIH MANDATIH:

 

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA V MANDATNEM OBDOBJU 2018 - 2022

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA V MANDATNEM OBDOBJU 2014 - 2018 

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA V MANDATNEM OBDOBJU 2010 - 2014

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA V MANDATNEM OBDOBJU 2006 - 2010 

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA V MANDATNEM OBDOBJU 2002 - 2006       

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA V MANDATNEM OBDOBJU 1998 - 2002

SESTAVA OBČINSKEGA SVETA V MANDATNEM OBDOBJU 1994 - 1998

 


PREDSTAVITEV VLOGE OBČINSKEGA SVETA:

Občinski svet, ki v Občini Brda šteje 16 članov, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom, ki ureja področje lokalnih volitev. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno in se sestajajo na rednih, izrednih in slavnostnih sejah. Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

Organizacija in način dela Občinskega sveta je podrobneje opredeljen v Poslovniku Občinskega sveta Občine Brda.

 

PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA:

 • sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z  občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
 • nadzoruje delo župana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 •  imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali če je razrešen,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in  določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot   javna služba,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut Občine Brda.