Navodila

Mešani komunalni odpadki

 

Prevzemna mesta za prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se praviloma določijo na javnih površinah. Odločitev glede lokacije sprejme Občina, v postopku pa sodelujeta tudi pristojna krajevna skupnost in izvajalec zbiranja. Prevzemno mesto mora biti dostopno za vozila izvajalca.

Prevzemna mesta, ki so na javnih površinah in predstavljajo občinsko infrastrukturo vzdržuje izvajalec zbiranja, za red in čistočo na tem mestih pa morajo skrbeti tudi uporabniki z vestnim odlaganjem odpadkov.

Izvajalec zbiranja je dolžan izprazniti zabojnike za odpadke tako, da ne ovira prometa več, kot je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, ne onesnaži prostora ter ne poškoduje zabojnikov za odpadke in okolice, kjer opravlja delo. V primeru, da izvajalec zbiranja onesnaži prevzemno mesto, ga je dolžan tudi očistiti.


Namenske tipizirane vreče

 

Namenske tipizirane vreče se lahko uporabijo občasno in izjemoma, ko se pri uporabniku pojavijo večje količine mešanih komunalnih odpadkov oziroma mešane embalaže. V primeru občasnega povečanja količine odpadkov so uporabniki le-te dolžni odložiti v posebne plastične vreče za odpadke in jih dostaviti na prevzemno mesto.


Biološki odpadki

 

Uporabniki lahko z biološkimi odpadki ravnajo na dva načina, in sicer:

 • če imajo možnost, jih kompostirajo v hišnem kompostniku,
 • jih odlagajo v zabojnike za biološke odpadke zavite v papir ali v razgradljivi vrečki.

Uporabniki, ki biološke odpadke kompostirajo, morajo izvajalcu pod kazensko in materialno odgovornostjo predložiti izjavo o kompostiranju.

Način oziroma mesto kompostiranja, uporaba komposta ali njegova odstranitev je stvar uporabnika.

Pri uporabniku izvaja nadzor hišnega kompostiranja izvajalec zbiranja.

V zabojnikih za biološke odpadke se med drugim zbira sadje, zelenjava, jajčne lupine in drugi organski kuhinjski odpadki.

Povzročitelji kuhinjskih odpadkov iz gostinstva ali drugih obratov za pripravo hrane morajo oddajati kuhinjske odpadke specializiranemu zbiralcu za tovrstne odpadke skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.


Kosovni odpadki

 

Med kosovne odpadke se odlaga pohištvo, vzmetnice, drugi kosi stanovanjske in hišne opreme, predmeti iz pločevine, kovine in lesa ter druge tovrstne odpadke.

V okviru javne službe je zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnem centru.

Izvajalec zbiranja zagotovi ločeno zbiranje kosovnih odpadkov najmanj dvakrat v koledarskem letu, po vnaprej določenem urniku na posameznih prevzemnih mestih v posameznem naselju, kot se določi v Tehničnem pravilniku.

Izvajalec zbiranja lahko zagotovi prevzem kosovnih odpadkov tudi pri uporabniku po predhodnem naročilu in proti plačilu.

Izvajalec ni dolžan brezplačno prevzemati kosovnih odpadkov iz poslovne dejavnosti.

Storitev se opravlja proti plačilu po ceniku izvajalca javne službe.


Nagrobne sveče

 

Povzročitelji odpadkov so dolžni odlagati odpadne nagrobne sveče v za to nameščene zabojnike na pokopališčih.


Javne prireditve in čistilne akcije

 

Organizator javne prireditve mora v sodelovanju z izvajalcem javne službe zbiranja na prostoru javne prireditve za čas njenega trajanja namestiti zabojnike za mešane komunalne odpadke.

Če organizator iz prejšnjega odstavka pričakuje več kot 500 udeležencev javne prireditve, mora namestiti tudi zabojnike za ločeno zbiranje:

 • odpadnega papirja in kartona, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
 • odpadne embalaže iz stekla,
 • odpadne plastične in kovinske embalaže ter odpadne embalaže iz sestavljenih materialov ter
 • bioloških odpadkov .

Organizator javne prireditve iz prejšnjega odstavka mora o prireditvi obvestiti izvajalca javne službe zbiranja najmanj sedem (7) dni pred njenim začetkom.

Po končani prireditvi na prostem mora organizator najkasneje do 7.00 ure zjutraj naslednjega dne poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti. Enako velja tudi v primeru, če je prireditev v zaprtem prostoru in se pričakuje večje onesnaženje na prostem v okolici prireditvenega prostora.

Organizator javne prireditve mora odpadke iz prvega in drugega odstavka tega člena prepustiti izvajalcu javne službe zbiranja, ta pa jih mora prevzeti na mestu prireditve najkasneje naslednji delovni dan po njenem zaključku.

Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi med javno prireditvijo, vključno z nabavo ali najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov iz prvega in drugega odstavka tega člena, nosi organizator javne prireditve.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena mora ponudnik obrokov na javni prireditvi kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva za svoje biološko razgradljive kuhinjske odpadke, ki tam nastanejo, zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.

Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije priglasiti izvajalcu zbiranja najmanj osem (8) dni pred datumom izvedbe in z izvajalcem zbiranja skleniti dogovor o načinu izvedbe odvoza odpadkov in načinu pokritja stroškov.


Divja odlagališča

 

Divja odlagališča komunalnih odpadkov se sanirajo v skladu z določili predpisa, ki ureja varstvo okolja.

Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu zbiranja, izven za to določenih odlagališč oziroma za to določenih krajev, je dolžan poravnati stroške sanacije.

V primerih, ko ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja odpadkov, se za povzročitelja odpadkov šteje lastnik zemljišča, na katerem so odloženi odpadki. Slednje velja, če lastnik zemljišča v roku petnajst dni od dneva, ko je za odpadke izvedel, oziroma bi ob običajni skrbnosti zanje moral izvedeti, stanja ni prijavil občinski inšpekciji. Če pa lastnika zemljišča ni mogoče ugotoviti, oziroma je lastnik zemljišča v roku prijavil stanje občinski inšpekciji, se zagotovijo sredstva za odstranitev odpadkov iz občinskega proračuna.


Posebni primeri

 

V primeru neopravljenega odvoza odpadkov zaradi višje sile (veter, sneg, obilno deževje in podobno) ali večjih ovir na dovozu k odjemnemu mestu (različne ovire na cesti ali parkirani avtomobili in podobno), je izvajalec dolžan opraviti odvoz najkasneje v dveh (2) delovnih dneh po prenehanju višje sile in po odstranitvi ovire.

 

Pravilna oddaja azest-cementnih odpadkov:

 

S 1. majem 2015 je oddaja azbestno-cementnih odpadkov možna le na lokacijah nastanka odpadkov. Podatke o lokaciji za odvoz pripravljenih azbestno-cementnih odpadkov je potrebno posredovati na Oddelek za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije (T: 05 335 10 36, E: tjasa.simcic@obcina-brda.si).

Navodila za pravilno oddajo azbest-cementnih odpadkov

 • Gradbeni material, ki vsebuje azbest – predvsem salonitno kritino – je treba naložiti na palete do 80 cm in oviti z embalažno folijo.
 • Mesto za prevzem azbestno-cementih odpadkov mora biti dostopno večjim smetarskim vozilom brez višinskih ovir.
 • Azbestno-cementne odpadke lahko po predhodni najavi na vaši občini sami pripeljete na zbirni center na CERO Nova Gorica v Stari Gori.
 • Če imamo možnost, azbestno-cementne odpadke zmočimo z vodo.
 • Na drugih zbirnih centrih je oddaja tovrstnih odpadkov prepovedana.
 • Z odpadki ravnamo previdno, da se ne drobijo, lomijo, luščijo, prašijo pri pometanju, da preprečimo sproščanje azbestnih vlaken v zrak.


Občani lahko v lastni režiji opravijo le dela manjšega obsega, za katera:

 • ni potrebno delati projektno dokumentacijo,
 • ni potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje,
 • ni potrebno sestaviti pisnih navodil,
 • ni potrebno prijaviti inšpektorju pristojnemu za varstvo okolja,
 • ni potrebno pisno pooblastiti nadzornika, ki opravlja gradbeni nadzor v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov,
 • ni potrebno ograditi območje odstranjevanja.


Dela manjšega obsega so dela, ki jih opravita največ dva delavca in obsegajo odstranjevanje fasadnih oblog, strešnih kritin in cevovodov iz azbest cementa, če dela potekajo na prostem, skupna površina azbest-cementnih plošč pa ne presega 300 m2 oziroma skupna dolžina azbest cementnih cevi ne presega 300 m.

Kar je več, morajo dela opraviti pooblaščene organizacije.

Uporabljamo naslednjo osebno varovalno opremo:
 

 • varovalna delovna obleka s pokrivalom - za enkratno uporabo (na primer kombinezon tyvec),
 • delovne gumijaste rokavice, gumijasti škornji, ki jih po končani uporabi operemo,
 • obrazna maska s filtrom P3 za varovanje dihal,
 • odpadke previdno polagamo v posebne predpisane vreče ali folije (dvoslojne, s trdnostjo kot so polietilenske vreče, debeline najmanj 0,6 mm). 


Te nato neprepustno zapremo ali zalepimo in označimo z napisom »AZBESTNI ODPADEK«.

 
Priporočila podjetja Komunala Nova Gorica d.d., kako razvrščati odpadke v gospodinjstvu:

 

razvrščanje odpadkov