PROSTOR NAČRTUJMO SKUPAJ - proces priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brda

datum: 20.11.2023

kategorija: Obvestila

Občina Brda pripravlja že šeste spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (SD OPN), s katerimi želimo utrditi obstoječe in postaviti nove temelje prostorskega razvoja naše občine. OPN je temeljni prostorski akt, s katerim se načrtujejo investicijske namere in ki podaja osnovo za izvedbo le-teh. Osnovni namen sprememb in dopolnitev OPN je ustrezna vključitev razvojnih potreb in individualnih pobud, za kar bo potrebno izdelati ali dopolniti različne strokovne podlage in nadgraditi strateški in izvedbeni del veljavnega OPN. Hkrati bo potrebno OPN uskladiti z veljavno zakonodajo ter ga izboljšati na podlagi dosedanjih izkušenj.

Sodelavci na Občini Brda in izvajalci SD OPN iz podjetja Locus d.o.o. želimo v postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN vključiti vse ključne deležnike v prostoru ter zainteresirano javnost. S sodelovanjem želimo pridobiti pobude in dodatne predloge, ki bodo pripomogli k načrtovanju še bolj smiselnih in kakovostnejših temeljev nadaljnjega prostorskega razvoja občine.

V ta namen bo Občina Brda organizirala javna posvetovanja, ki so predstavljena v nadaljevanju besedila ter v grafični shemi.  

Proces priprave SD OPN:

Postopek SD OPN je v glavnem namenjen obravnavi in integraciji razvojnih pobud s področja gospodarstva, kmetijstva, družbenih dejavnosti, turizma, športa in vsebinam javnega interesa ter usklajevanju z individualnimi potrebami občanov. Celoten proces vključuje še izdelavo strokovnih podlag.

V skladu s prostorsko zakonodajo bo potrebno izdelati nekatere strokovne podlage; med njimi so najpomembnejše Strokovne podlage za razvoj poselitev, Krajinsko zasnovo ter Urbanistične zasnove za naselja Dobrovo, Kojsko in Medana.

Postopek bo prepleten z vključevanjem javnosti

Deležniki in zainteresirana javnost se bodo lahko vključevali že od zgodnje faze dalje. Poleg formalnih oblik vključevanja, ki jih narekuje zakonodaja (kot so npr. seznanitve in posvetovanja o osnutkih aktov in javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenih osnutkov), se bo v tem procesu javnost lahko vključila že v pripravo strokovnih podlag, in sicer Krajinske zasnove, Strokovnih podlag za razvoj poselitve in Urbanistične zasnove. Prvi posvet bo pripravljen v okviru priprave prvih dveh strokovnih podlag.

Splošni kriteriji za presojo pobud bodo javno objavljeni ter pobudnikom predstavljeni.

Obveščanje o procesu priprave SD OPN bo sprotno in temeljito

Ves čas priprave dokumentov bo javnost informirana preko sporočil za javnost, ki bodo objavljena na občinski spletni strani https://www.obcina-brda.si, v občinskem glasilu Briški časnik in na občinskem FB kanalu. Vabila na javna posvetovanja bodo na oglasnih deskah in poslana na e-naslove pomembnih deležnikov v prostoru.

Želje in pričakovanja  glede sodelovanja deležnikov in javnosti    

Sodelavci na Občini Brda in izvajalci SD OPN iz podjetja Locus d.o.o. si želimo plodnega in konstruktivnega sodelovanja z vsemi zainteresiranimi. Le vključujoč proces bo omogočil uresničitev našega skupnega cilja –  to so kakovostni prostorski akti, ki bodo koristni za današnje generacije in hkrati za prihodnji družbeni, gospodarski ter okoljski razvoj naše skupnosti.

Tiste, ki se boste vključili v posvetovanja, vabimo, da se z vsebinami dobro seznanite, zahtevate dodatna pojasnila, če bodo nejasnosti, in da v razpravah aktivno prispevate svoja mnenja ter predloge. Želimo, da strpno prisluhnete ostalim udeležencem v razpravah, tudi kadar z njimi ne delite enakih pogledov. In nenazadnje - da svoja razmišljanja usmerjate v oblikovanje dobrih rešitev za celotno skupnost, čeprav bi včasih to zahtevalo, da bi morali zasebne interese postaviti nekoliko na stran in prednost podeliti javnemu interesu.

V naših javnih razpravah bomo gotovo naleteli tudi na razhajanja. Takrat bomo poiskali najmanjše skupne imenovalce in jih z dogovarjanjem krepili do čim bolj optimalnih rešitev za blaginjo vseh. Pri tem bo pomembno, da vsi sodelujoči ostanemo zavezani strpnemu in produktivnemu dialogu.

 

Računamo na vas in se veselimo sodelovanja z vami.

 

Za lažje razumevanje procesa priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta prilagamo shemo celotnega procesa priprave SD OPN.<<nazaj