9. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (21. 11. 2023)

datum: 10.11.2023

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 9. redno sejo Občinskega sveta Občine, ki bo v TOREK, dne 21. 11. 2023 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Program izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Brda za obdobje 2024 - 2025
5. Odlok o Proračunu Občine Brda za leto 2024 in Odlok o Proračunu Občine Brda za leto 2025 - prva obravnava
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - skrajšani postopek
7. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 8. redne seje
8. Pobude in vprašanja svetnikov
9. Realizacija sklepov 8. redne seje

Ad2_zapisnik 8. redne seje.pdf
Ad4.1_Program izvajanja GJS_JR Brda_2024-2025.pdf
Ad4.2_sklep_GJS_JR_plan_2024_2025.pdf
Ad5.1.1_Odlok_Proračun_2024_1.obr.pdf
Ad5.1.2_sklep_predlog_Proračuna_2024 1.obr_.pdf
Ad5.1.3_sklep načrt ravnanja 2024 1. obravnava.pdf
Ad5.1.4_splošni_del_Proračun_2024 1.obravnava.pdf
Ad5.1.5_posebni_del_Proračun_2024 1.obravnava.pdf
Ad5.1.6_NRP_Proračun_2024_1.obravnava.pdf
Ad5.1.7_obrazložitev_Proračun.2024 1.obravnava.pdf
Ad5.1.8_Programska_klasifikacija_izdatkov_Proračun.2024 1.obravnava.pdf
Ad5.1.9_Funkcionalna_klasifikacija_izdatkov_Proračun.2024 1.obravnava.pdf
Ad5.1.10_načrt_ravnanja_s_stvarnim_premoženjem_2024 1.obravnava.pdf
Ad5.2.1_Odlok_Proračun_2025_1.obr.pdf
Ad5.2.2_sklep_predlog_Proračuna_2025 1.obr.pdf
Ad5.2.3_sklep načrt ravnanja 2025 1. obravnava.pdf
Ad5.2.4_splošni_del_Proračun_2025 1.obravnava.pdf
Ad5.2.5_posebni_del_Proračun_2025 1.obravnava.pdf
Ad5.2.6_NRP_Proračun_2025_1.obravnava.pdf
Ad5.2.7_obrazložitev_Proračun.2025 1.obravnava.pdf
Ad5.2.8_Programska_klasifikacija_izdatkov_Proračun.2025 1.obravnava.pdf
Ad5.2.9_Funkcionalna_klasifikacija_izdatkov_Proračun.2025 1.obravnava.pdf
Ad5.2.10_načrt_ravnanja_s_stvarnim_premoženjem_2025 1.obravnava.pdf
Ad5.11_Prihodki_Specifikacija_Proračun_20242025 1.obravnava.pdf
Ad5.12_KSMedana_Proračun_20242025 1.obravnava.pdf
Ad5.13_Kadrovski nacrt 2024 2025_predlog.pdf
Ad6.1_obrazložitev_Odlok o spremembah in dopolnitvah OŠ Kozara.pdf
Ad6.2_Odlok o spremembah in dopolnitvah OŠ Kozara_predlog.pdf
Ad6.3_odlok OŠ Kozara_NPB_2022.pdf
Ad7_odgovori na pobude in vprašanja_8_redna_seja.pdf
Ad9_realizacija_sklepov_8_redne_seje.pdf


 <<nazaj