7. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (12. 9. 2023)

datum: 05.09.2023

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 12. 9. 2023 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Brda v prvem polletju 2023
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica - druga obravnava
6. Sklep o sofinanciranju začasnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami za šolsko leto 2023/2024
7. Razrešitev in imenovanje novega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Brda
8. Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah v k.o. Biljana
9. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 6. redne seje
10. Pobude in vprašanja svetnikov
11. Realizacija sklepov 6. redne seje

Ad2_zapisnik 6. redne seje.pdf
Ad4.1_splošni.del_polletno_poročilo_30062023.pdf
Ad4.2_posebni.del_polletno_poročilo 30062023.pdf
Ad4.3_obrazložitev_polletno_poročilo_30062023.pdf
Ad4.4_sklep_polletno_poročilo_30062023.pdf
Ad4.5_programska klasifikacija_polletno_poročilo 30062023.pdf
Ad4.6_funkcionalna klasifikacija_polletno_poročilo 30062023.pdf
Ad4.7_KSMedana_realizacija_30062023.pdf
Ad5.1_obrazložitev_odlok_spremembe_dopolnitve_odlok_GKFB_druga_obravnava.pdf
Ad5.2_odlok_GKFB_druga_obravnava.pdf
Ad5.3_odlok_neuradno prečiščeno besedilo 2015.pdf
Ad6.1_obrazložitev_financiranje_spremljevalca_učencu_posebnimipotrebami_2023_24_september.pdf
Ad6.2_priloga_financiranje_spremljevalca.pdf
Ad7_obrazložitev_imenovanje_svet_za_preventivo.pdf
Ad8.1_obrazložitev_ukinitev_JD_k.o.Biljana.pdf
Ad8.2_priloga_1_ukinitev_JD_k.o.Biljana.pdf
Ad8.3_priloga_2_ukinitev_JD_k.o.Biljana.pdf
Ad9_Odgovori na pobude in vprašanja_6_redna_seja.pdf
Ad11_realizacija_sklepov_6_redne_seje.pdf<<nazaj