OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

datum: 22.03.2023

kategorija: Razpisi

Svet zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda objavlja prosto delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA, za mandatno obdobje štirih let.

 

Kandidati morajo prijave poslati v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, z oznako »Ne odpiraj - za razpis direktorja.«

Vloga bo štela za pravočasno, če bo do zadnjega dne roka, do 6.4.2023, s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Obravnavale se bodo samo popolne in pravočasno prispele vloge. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje do 21.4.2023.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mateja Drnovšček, mateja.drnovscek@brda.si

 

 

Priloge:<<nazaj