Javno zbiranje ponudb CEROVO

datum: 28.07.2022

kategorija: Obvestila

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 16. in 17. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Brda objavlja poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin.

Predmet prodaje so nepremičnine: parcela št. 2324/1 k.o. Cerovo skupaj s stavbo št. 197, Dolnje Cerovo 34, v bruto tlor. pov. 66,50 m2 (skupna površina parcele 590 m2) ter parcela št.2322 k.o. Cerovo (108 m2).

Nepremičnine se prodajajo kot celota.  

Za pravočasno ponudbo v postopku javnega zbiranja ponudb se šteje ponudba oddana in poslana po pošti na naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, najkasneje do petka, 19.08.2022 do 12.00 ure,  osebno v vložišče ali priporočeno po pošti. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo ponudb oddana na pošto s priporočeno pošiljko.  

Priloge:<<nazaj