23. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (21. 12. 2021)

datum: 10.12.2021

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 21. 12. 2021 ob 16. uri.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 22. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Potrditev Elaboratov o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odadki
5. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2022 in predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2023 - druga obravnava
6. Pooblastilo županu za sprejemanje Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo za proračunski leti 2022 in 2023
7. Pooblastilo županu za potrditev investicijske dokumentacije za proračunski leti 2022 in 2023
8. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda - prva obravnava
9. Terminski plan Občinskega sveta Občine Brda za leto 2022
10. Predstavitev projekta RUNE
11. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 22. redne seje
12. Pobude in vprašanja svetnikov
13. Realizacija sklepov 22. redne seje

Ad2_zapisnik 22. redne seje.pdf
Ad4.1_obrazložitev_cene_GJS_komunalni_odadki.pdf
Ad4.2_sklep_cene_GJS_komunalni_odadki.pdf
Ad4.3_Elaborat Komunala.pdf
Ad4.4_Elaborat Kostak.pdf
Ad4.5_zapisnik_KOP_08122021.pdf
Ad5.1.1_odlok_PP_2022.pdf
Ad5.1.2_sklep_Odlok_PP_2022.pdf
Ad5.1.3_obrazložitev_PP_2022.pdf
Ad5.1.4_Splošni_del_PP_2022.pdf
Ad5.1.5_Posebni_del_PP_2022.pdf
Ad5.1.6_NRP_PP_20222.pdf
Ad5.1.7_programska.klasifikacija.izdatkov_PP_2022.pdf
Ad5.1.8_Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov_PP_2022.pdf
Ad5.1.9_načrt_ravnanja_stvarnim_premoženjem_2022.pdf
Ad5.1.10_KSMedana.Proračun.20222023.pdf
Ad5.1.11_Prihodki.Specifikacija_PP_20222023.pdf
Ad5.2.1_odlok_PP_2023.pdf
Ad5.2.2_sklep_Odlok_PP_2023.pdf
Ad5.2.3_obrazložitev_PP_.2023.pdf
Ad5.2.4_Splošni.del_PP_2023.pdf
Ad5.2.5_Posebni.del_PP_2023.pdf
Ad5.2.6_NRP_PP_2023.pdf
Ad5.2.7_Programska.klasifikacija.izdatkov_PP_2023.pdf
Ad5.2.8_Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov_PP_2023.pdf
Ad5.2.9_načrt_ravnanja_stvarnim_premoženjem_2023.pdf
Ad5.2.10_KSMedana.Proračun.20222023.pdf
Ad5.2.11_Prihodki.Specifikacija_PP_20222023.pdf
Ad5.2.12_kadrovski_načrt_2022_2023_predlog.pdf
Ad6.1_obrazložitev_pooblastilo_sprejemanje_načrta_ravnanja_2022_2023.pdf
Ad6.2_sklep_pooblastilo_sprejemanje_načrt_ravnanja_2022_2023.pdf
Ad7.1_obrazložitev_pooblastilo DIIP_2022_2023.pdf
Ad7.2_sklep_pooblastilo DIIP_2022_2023.pdf
Ad8.1_obrazložitev_odlok_ustanovitev_ZTKMŠ_Brda_predlog_prva_obravnava.pdf
Ad8.2_sklep_odlok_ustanovitev_ZTKMŠ_Brda.pdf
Ad8.3_Odlok_ustanovitev_ZTKMŠ_Brda_predlog_prva_obravnava.pdf
Ad9_terminski_plan_dela_OS_2022.pdf
Ad11_Odgovori na pobude in vprašanja_22_redna_seja.pdf
Ad13_realizacija_sklepov_22_redne_seje.pdf

Dodatna točka:
obrazlozitev_OPPN_GON_09.pdf
Odlok_OPPN_GON-09_Gonjače.pdf

 <<nazaj