Zbiranje predlogov ob seznanitvi javnosti z izhodišči za pripravo OPPN za območje HUM-5

datum: 15.09.2020

kategorija: Obvestila

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega zemljišča parcel št.: 989/1, 2927/1 (vse k.o. 2290 Kojsko). Dokumentacija je javno razgrnjena na spletni strani Občine Brda od današnjega dne do vključno 7. 10. 2020. Pripombe in predlogi se lahko podajo opisno, tako da se pošljejo na naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih ali po elektronski pošti na naslov info@obcina-brda.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "OPPN HUM-5 - pripombe".

Priloge:<<nazaj