Najava javnega poziva JSKD

datum: 15.09.2023

kategorija: Sporočila za javnost

Z 19. septembrom 2023 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira Javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in poklicne nevladne kulture za leto 2023 (poziv Prostori/Oprema-2023). Zbiranje vlog se prične 19. 9. 2023 od 9. uri in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 19. 10. 2023. V okviru tega roka bodo vloge obravnavane po času prispetja.

Okvirna vrednost poziva Prostori/Oprema-2023 znaša 400.000,00 evrov, od tega predvidoma 200.000,00 evrov za sklop A: sofinanciranje investicij ljubiteljske nevladne kulture ter predvidoma 200.000,00 evrov za sklop B: sofinanciranje investicij poklicne nevladne kulture

Upravičene osebe po tem pozivu so ljubiteljske in poklicne nevladne kulturne organizacije, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izpolnjujejo pogoje poziva.
Med pogoji izpostavljamo, da kandidati za sklop A, katerih projekti so bili sprejeti v sofinanciranje v okviru javnih pozivov oz. razpisov Prostori/Oprema-2021, MKC-2021, TSO-2021, Prostori/Oprema-2022 in/ali MKC-2022 v skupni višini, ki presega 5.000,00 €, ter kandidati za sklop B, katerih projekti so bili sprejeti v sofinanciranje v okviru javnih pozivov oz. razpisov Prostori/Oprema-2021, MKC-2021, TSO-2021, Prostori/Oprema-2022 in/ali MKC-2022 v skupni višini, ki presega 3.000,00 €, niso upravičene osebe. 

Sofinancirani bodo investicijski projekti, izvedeni od 1. 1. 2023 do 15. 11. 2023 (upoštevajo se stroški, nastali izključno v tem obdobju). V primeru prijave vloge na sklop A lahko vsak prijavitelj vloži največ dve (2) vlogi, najvišji zaprošeni znesek na vlogo ne sme presegati 5.000,00 €. V primeru prijave na sklop B lahko vsak prijavitelj vloži največ eno (1) vlogo, najvišji zaprošeni znesek na vlogo pa ne sme presegati 10.000 €. Tako v prvem kot v drugem primeru zaprošeni znesek ne sme presegati 90 % celotne finančne konstrukcije projekta. 

Obvezne priloge k vlogi so:

  • računi ali veljavni predračuni, izstavljeni na ime prijavitelja, za celotno vrednost investicijskega projekta (prijava na sklop A ali sklop B),
  • listina o lastništvu ali dolgoročnem (vsaj 5 let) najemu, upravljanju oz. uporabi prostorov, če prijavitelj kandidira za sredstva za obnovo prostorov (prijava na sklop A ali sklop B),
  • temeljni akt, ki izkazuje, da prijavitelj združuje izključno posameznike ali nevladne organizacije, ki delujejo v polju kulture, v primeru da iz registracije prijavitelja (register AJPES) ni razvidno, da je prijavitelj registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ali posredovanje kulturnih dobrin, navedeno pa ima dejavnost 94.999 (Dej.d.n.članskih organizacij) (prijava na sklop B),
  • pogodba ali pogodbe o državnem ali občinskem programskem ali večletnem projektnem sofinanciranju dejavnosti prijavitelja na področju kulture in ustvarjalnosti, ki ni sklenjena med prijaviteljem in JSKD ter v letih 2021, 2022 in/ali 2023 opredeljuje sofinanciranje najmanj štirih programskih enot javnega kulturnega programa ali kulturnih projektov, ali najmanj štiri pogodbe o državnem ali občinskem projektnem sofinanciranju dejavnosti vlagatelja na področju kulture in ustvarjalnosti, ki niso sklenjene med vlagateljem in JSKD ter opredeljujejo sofinanciranje javnih kulturnih projektov v obdobju 2021-2023 (prijava na sklop B). 

Besedilo poziva vključno s pogoji in kriteriji bo objavljeno na spletni strani www.jskd.si z dnem odprtja poziva. 

Vloge morajo biti oddane v elektronski in tiskani obliki na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana. Spletni naslov aplikacije za izpolnjevanje vlog je https://razpisi.jskd.si. Izpolnjevanje vlog bo omogočeno od torka, 19. 9. 2023 od 9. ure dalje.

Čas oddaje vloge določa poštni žig priporočeno oddane popolne tiskane vloge oz. čas prispetja popolne tiskane vloge na sedež JSKD (za pošiljke, ki so predložene v poslovnem času neposredno na JSKD). Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki ali obratno, se šteje kot neoddana.<<nazaj