Volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti

Župan Občine Brda je 21.julija 2022 razpisal redne volitve v svete krajevne in vaških skupnosti na območju občine Brda. Razpis je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 33/2022 z dne 22.7.2022. Redne volitve v svete krajevne in vaških skupnosti bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Občinski svet je s 9. členom Odloka o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 40/2022) določil število članov svetov po posameznih krajevni in vaških skupnostih.

Sveti krajevne in vaških skupnosti imajo naslednje število članov:

 • Svet Krajevne skupnosti Medana 9
 • Svet Vaške skupnosti Šmartno 7
 • Svet Vaške skupnosti Vrhovlje 5
 • Svet Vaške skupnosti Vedrijan 7
 • Svet Vaške skupnosti Kojsko 7
 • Svet Vaške skupnosti Hum 7
 • Svet Vaške skupnosti Cerovo 9
 • Svet Vaške skupnosti Dobrovo 9
 • Svet Vaške skupnosti Vipolže 7
 • Svet Vaške skupnosti Kozana 7
 • Svet Vaške skupnosti Fojana 7
 • Svet Vaške skupnosti Višnjevik 7
 • Svet Vaške skupnosti Neblo 11
 • Svet Vaške skupnosti Kožbana 5
 • Svet Vaške skupnosti Biljana 5

Pozivamo vas, da te podatke upoštevate pri pripravi kandidatur za člane sveta krajevne oz. vaške skupnosti in hkrati zagotovite vsaj toliko kandidatov, kot se jih voli v posamezni krajevni oz. vaški skupnosti. Na vsaki listi je lahko najmanj en kandidat/kandidatka in največ toliko kandidatov/kandidatk, kot se voli članov sveta krajevne oz. vaške skupnosti v posamezni krajevni oz. vaški skupnosti.  Vsaka kandidatura mora biti podprta s podpisi vsaj 10 volivcev s stalnim prebivališčem v tej isti krajevni oziroma vaški skupnosti.

Pri sestavi liste kandidatov upoštevajte 70.a člen Zakona o lokalnih volitvah, ki smiselno velja tudi za volitve v svet KS/VS, ki pravi, da politična stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata za člana občinskega sveta, morajo določiti kandidate oz. kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporedi izmenično po spolu.

Priloge: