Lokalne volitve 2018

Za podporo, morebitne dodatne informacije in pojasnila v zvezi z lokalnimi volitvami, smo vam člani Občinske volilne komisije občine Brda na voljo tudi preko elektronske pošte na naslovu ovk.brda@gmail.com.  Po najboljših močeh se bomo trudili kar se da hitro odgovarjati na vaša vprašanja.   

OVK občine Brda

 

PREDČASNO GLASOVANJE

 

Predčasno glasovanje bo potekalo v mali sejni sobi Občine Brda, Trg. 25. Maja 2, Dobrovo, v sredo 14. 11. 2018 med 7. in 19. uro. 

 

 

VSEM PREDLAGATELJEM IN PREDSTAVNIKOM KANDIDATUR OZIROMA LIST KANDIDATOV.


Občinska volilna komisija bo vsem zainteresiranim na voljo za pregled, svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju vlog v torek, 16.10.2018 med 18. do 20. uro, v mali sejni dvorani Občine Brda.
Verjamemo, da je je to lahko za potencialne predlagatelje in predstavnike kandidatur oz. list kandidatov koristno in dobrodošlo zaradi možnosti odprave morebitnih vsebinskih pomanjkljivosti  pred pretekom roka. Po izteku roka je namreč dopustna zgolj odprava formalnih pomanjkljivosti. 

 

Obveščam vas, da bo v torek, 23.10.2018 ob 18h v veliki sejni sobi Občine Brda potekala seja občinske volilne komisije, na kateri bomo preizkusili zakonitost kandidatur oz. list kandidatov. Po 46. členu Zakona o lokalnih volitvah so pri našem delu lahko navzoči predstavniki kandidatov in list kandidatov.
Z vnaprejšnjim pregledovanjem smo pridobili čas, predvsem pa ga omogočili kandidatom. V kolikor ne bo dodatnih formalnih pomanjkljivosti kandidatur in bi tako izdali samo pozitivne odločbe, bomo posledično izvedli tudi že žrebanje in s tem sestavili seznam potrjenih list kandidatov, predvidoma okrog 20h. 

 

 
RAZPIS REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018.Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je razpisal redne lokalne volitve 2018, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

 
 
RAZPIS REDNIH VOLITEV V SVETE KRAJEVNE IN VAŠKIH SKUPNOSTI.

 

Župan Občine Brda je 1.8.2018 razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju občine Brda. Razpis je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin. Redne volitve v svete krajevne in vaških skupnosti bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

Razpis rednih volitev v svete krajevne in vaških skupnosti

 
 
DOLOČITEV KANDIDATOV S PODPISOVANJEM PODPORE


ZA ŽUPANA

Po 106. členu Zakona o lokalnih volitvah je kadar določa oz. predlaga kandidata za župana skupina volivcev, potrebno število podpisov podpore najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana. Vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2.500.
Za župana je v prvem krogu na zadnjih rednih lokalnih volitvah v letu 2014 skupaj glasovalo 3.106 volivcev. Iz zgoraj navedenega izhaja, da kandidata za župana na lokalnih volitvah v Občini Brda v letu 2018 s podpisovanjem podpore določi skupina najmanj 63 volivcev. 
 

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 47/2018.

 

ZA OBČINSKI SVET

Liste kandidatov za člane občinskega sveta, ki se volijo po proporcionalnem načelu, določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Vsaka politična stranka v občini lahko določi po eno listo kandidatov v vsaki volilni enoti. Politična stranka določi listo oziroma liste kandidatov po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.

Zakon o lokalnih volitvah  v 68. členu določa, da lahko listo kandidatov v volilni enoti določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Vsaka skupina volivcev lahko določi le eno listo kandidatov.

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 3. 9. 2018, ki je tudi dan razpisa volitev, objavilo število volivcev na območju občine Brda, in sicer je le teh v Volilni enoti 1 2.950, kar pomeni, da je 1 % realno 30 (decimalna števila se zaokrožijo na prvo naslednje celo število) - v Volilni enoti 2 pa 1.854, kar pomeni, da je 1% realno 19 (minimalno je 30).
 

Potrebno število podpisov volivcev za vložitev kandidature za listo kandidatov za člane občinskega sveta je enako za obe volilni enoti, v Volilni enoti 1, 30 in v Volilni enoti 2 pravtako 30.

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov podpore (župan)

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov podpore (občinski svet).pdf

 

POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV 2018

 

Občinska volilna komisija poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da najkasneje do 13. 9. 2018 na sedež Občinske volilne komisije Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, podajo predloge za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov. Obvezno jim priložite zahtevane izjave - obrazec za predlog skupaj s soglasjem za imenovanje je priložen.

Predloge lahko pošljete po navadni pošti, po e-pošti na: info@obcina-brda.si ali oddate osebno v sprejemni pisarni občine.

Poziv za predlaganje članov volilnih odborov

Predlog s soglasjem za imenovanje v volilni odbor

 

 
VOLILNA KAMPANJA

 

Volilno kampanjo za lokalne volitve ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13, v nadaljevanju ZVRK). Za volilno kampanjo se štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, zlasti pa propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi (predvolilni shodi) z volilno kampanjo.

Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja to je z dnem 19. 10. 2018, končati jo je potrebno najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja, to je dne 16. 11. 2018 ob 24.00 uri.

Volilno kampanjo lahko organizirajo sam kandidat ali kandidatka, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost izvajanja volilne kampanje.

 

FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE

 

Organizator volilne kampanje je dolžan najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah (najkasneje 3. 10. 2018) oziroma preden opravi prvo finančno transakcijo namenjeno volilni kampanji, odpreti transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo« in pri tem navesti tudi volitve, za katere organizira kampanjo.

Transakcijski račun mora organizator volilne kampanje zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja (najkasneje 18. 3. 2019).

Organizator volilne kampanje mora vsa finančna sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na tem transakcijskem računu. Vse stroške volilne kampanje mora organizator volilne kampanje poravnavati izključno s tega računa.

Kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti so hkrati z vložitvijo kandidatur dolžni sporočiti občinski volilni komisiji podatke o organizatorju volilne kampanje. (2. odstavek 17. člena ZVRK), občinska volilna komisija podatke o organizatorju volilne kampanje posreduje računskemu sodišču.

Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti  in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

Organizator volilne kampanje mora za zagotavljanje preglednosti in zakonitosti izvedbe ter učinkovitosti nadzora volilne kampanje najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa poročilo o financiranju volilne kampanje predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (https://www1.ajpes.si/vrk). Vsebina obrazcev je določena v prilogi 1 Pravilnika o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo (Uradni list RS, št. 36/14).

 

Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oz. kandidatom za člane občinskega sveta oz. župana občine Brda

 

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST ORGANIZATORJEM VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKIH SVETNIKOV ZA LOKALNE VOLITVE 2018, KI BODO 18. NOVEMBRA 2018.

 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l.RS, št. 41/07, 105/08 – Odl.US, 11/11, 28/11 – Odl.US) Občina Brda objavlja Pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje za volitve župana in občinskih svetnikov za Lokalne volitve 2018, ki bodo 18. novembra 2018.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest 

 

KANDIDIRANJE

 

ZA ŽUPANA

Kandidata za župana občine določijo politične stranke in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidata določi stranka s tajnim glasovanjem.

Če kandidaturo za župana vlaga politična stranka se priložijo naslednji obrazci:

 • Kandidatura za župana
 • Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana
 • Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana
 • Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve
 • Pravila stranke

Če kandidaturo za župana vlaga skupina volivcev se priložijo naslednji obrazci:

 • Kandidatura za župana
 • Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana
 • Podpora kandidaturi za župana – obrazec, LV-1 (potrebnih najmanj 63 podpisov podpore)

Kandidati za župane so dolžni hkrati z vložitvijo kandidature, sporočiti podatke o organizatorju volilne kampanje občinski volilni komisiji.

 

ZA OBČINSKI SVET

Liste kandidatov za člane občinskega sveta določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi listo kandidatov po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju liste kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet politična stranka se priložijo naslednji obrazci:

 • Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Brda
 • Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta
 • Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega sveta
 • Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve
 • Pravila stranke

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet skupina volivcev se priložijo naslednji obrazci:

 • Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Brda,
 • Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta
 • Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve člana občinskega sveta – obrazec, LV-2 (v občini potrebnih 30 podpisov v vsaki volilni enoti)

 

Kandidati za člane občinskih svetov so dolžni hkrati z vložitvijo kandidatur oziroma list kandidatov, sporočiti podatke o organizatorju volilne kampanje občinski volilni komisiji.

 

KANDIDATOM ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV

 

Podaljšali smo rok za dostavo soglasij - najkasneje do srede, 10.10.2018.

V kolikor do navedenega datuma vašega izpolnjenega soglasja ne bomo prejeli, bomo smatrali, da z morebitnim imenovanjem ne soglašate. Po rekrutiranju soglasij bo občinska volilna komisija imenovala volilne odbore. 

Velja pojasniti, da volilni odbori za lokalne volitve niso in ne rabijo biti identični tistim na državni ravni - ločenost (variacije glede na v roku prejete zavezujoče predloge, morebitna sorodstvena razmerja, ecc.). Prav zaradi tega morajo izpolnjeno soglasje oddati vsi pozvani (ne glede na to, kolikokrat so morebiti podoben obrazec predhodno izpolnili za volitve in referendume na državni ravni).

Volilni odbori dopis - podaljšan rok.pdf

Soglasje za imenovanje v volilni odbor (splošno).pdf

Izjava člana volilnega odbora o sorodstvenem razmerju.pdf

 

BREZPLAČNO PLAKATIRANJE LOKALNE VOLITVE 2018

V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampaniji (Ur. list RS št. 41/07, 103/07 - ZpolS-D, 105/08 - Odl. US, 11/11, 28/11 - Odl. US, 98/13) je Občina Brda za svoje obočje dodelila brezplačna plakatna mesta na naslednjih lokacijah:

 • Hum (glavno križišče)
 • Dobrovo (pri trgovini Mercator)
 • Vipolže (pri bencinskem servisu)
 • Neblo (nasproti bivšega mejnega prehoda)
 • Golo Brdo (nasproti mesnice Decarnis)
 • Peternel (na križišču)
 • Vrhovlje pri Kojskem (parkirišče nasproti info table

Komisija za žrebanje je z žrebom določila zgoraj navedena plakatna mesta v dolžini 1 meter za posamezno mesto IZ LEVE PROTI DESNE:

1Lista Franca Mužiča
2Zeleni Slovenije
3Levica
4SLS - Slovenska ljudska stranka
5SMC - Stranka modernega centra
6SDS - Slovenska demokratska stranka
7Briška neodvisna lista
8NSi - Nova Slovenija
9SD - Socialni demokrati
10ZZP - Zveza za Primorsko
11Lista Brda Bricem
12DeSUS - Demokratska stranka upokojencev Slovenije


Brezplačno plakatiranje na navedenih plakatnih mestih bo možno od petka, 19. oktobra 2018, do četrtka, 16. novembra 2018.

 

Volilni zaupniki 
 

Na podlagi 46. in 47. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17), predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov najkasneje do 12. 11. 2018 lahko predloži seznam zaupnikov občinski volilni komisiji. Predstavnik oziroma zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat in mora imeti volilno pravico v Občini Brda.  Zaupniki kandidatov in list kandidatov so na volitvah lahko navzoči pri delu volilnih odborov in lahko predsednika volilnega organa opozorijo na nepravilnosti.

Za izdajo potrdila za identifikacijo zaupnika občinska volilna komisija potrebuje podatke, ki jih posredujte na priloženem obrazcu. Izpolnjene obrazce naslovite na naslov: Občinska volilna komisija Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih ali pa jih osebno, najkasneje do 12. 11. 2018.   
Pri delu volilnega odbora je lahko navzoč zaupnik kandidata. Zaupnik lahko sprem­lja delo volilnega odbora v vseh fazah, od priprave volišča do konca dela volilnega odbora. Na nepravilnosti opozori predsednika volilnega odbora ali drugega člana volilnega odbora, če predsednik ni navzoč, ne sme pa se kakorkoli vmešavati v delo volilnega odbora in dajati pojasnil ali navodil volivcem in podobno (77. člen ZVDZ). Če zaupnik z odločitvijo predsednika ni zadovoljen, lahko zahteva, da se njegovo opozorilo in odločitev predsednika vpišeta v zapisnik. Če zaupnik moti normalni postopek glasovanja in s tem red na volišču, ga volilni odbor lahko odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik, z natančno navedbo okoliščin. Če je potrebno, se zaradi tega glasovanje lahko prekine. Člani volilnih organov ne morejo biti zaupniki.    

 

 

OBVESTILO PREDSEDNIKOM VOLILNIH ODBOROV 

 

Vaščane, posebej pa predsednike posameznega volilnega odbora naprošamo, da v kolikor vedo za pomanjkljivosti lokacije svojega volišča, nam to javijo na primeren način. Prizadevali si bomo vsa ustrezno opremiti oziroma vam pri tem pomagati. 

 

 

 

V soboto vam bomo poleg volilnega materiala z namenom izkazovanja večje srčnosti in slovestnosti lokalnih volitev, predali tudi občinsko zastavo (po dogovoru jo boste lahko obdržali za kasnejšo rabo). O pravilih izobešanja, v kombinaciji z državno, si lahko več preberete tukaj: https://www.izobesi-zastavo.si/kako-izobesamo
S prijaznimi pozdravi.

OVK Občine Brda

 

 

OBVEZNI IZVODI PLAKATOV IN DRUGIH PUBLIKACIJ ZA LOKALNE VOLITVE 2018

 


Želimo vas spomniti, da je potrebno Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) poslati obvezne izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva kot so promocijski plakati, letaki, brošure, zgibanke ali druge publikacije, npr. informator. 

Za predajo tovrstnega gradiva NUK so odgovorni organizatorji volilne kampanje, politične stranke, liste ali neodvisni/ne kandidati/kandidatke.

Gradivo je potrebno oddati v roku petnajstih dni po izdaji/plakatiranju ali objavi oziroma do konca volilne kampanje.

Plakate sprejemajo v elektronski obliki na NUK-ov spletni portal SVAROG, http://svarog.nuk.uni-lj.si/. Za pomoč pri oddaji e-plakatov se lahko obrnete na Katjo Rapuš na tel. 01 2001 156 ali na e-naslov katja.rapus@nuk.uni-lj.si.

Manjše plakate, letake in zgibanke pošljite ali dostavite v fizični obliki po štiri izvode (zvite, ne zložene), skupaj z dobavnim listom (v prilogi) na naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)
Ekspedit
Leskoškova 12,
1000 Ljubljana 

Osebna dostava - uradne ure: 9. - 14. ure.

Dodatne informacije: https://www.nuk.uni-lj.si/informacije/obvezni-izvod. Zakon o obveznem izvodu publikacij (UL RS št. 69/06, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3606).

Za pojasnila lahko pokličete na tel.: 01 586 13 07 ali pišete na e-naslov pavla.meglic@nuk.uni-lj.si.