18. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (20. 4. 2021)

datum: 13.04.2021

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 20. 4. 2021 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Poročilo o varnostni problematiki v občini Brda za leto 2020
5. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020 ter Poslovni in finančni načrt za leto 2021
6. Poročilo OŠ Alojza Gradnika Dobrovo za leto 2020
7. Zaključni račun Proračuna Občine Brda za leto 2020 - skrajšani postopek
8. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brda - skrajšani postopek
9. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k.o. Medana
10. Predlogi sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov
11. Letni program športa v Občini Brda za leto 2021
12. Obravnava in potrditev liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021 - 2027
13. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 17. redne seje
14. Pobude in vprašanja svetnikov
15. Realizacija sklepov 17. redne seje

Ad2_zapisnik 17. redne seje.pdf
Ad4_poročilo_varnostna_problematika.pdf
Ad5.1_obrazložitev_JSMGG.pdf
Ad5.2_sklep_JSMGG.pdf
Ad5.3_Letno poročilo JSMGG 2020.pdf
Ad5.4_Poslovni in finančni načrt JSMGG 2021.pdf
Ad5.5_Sklep in poročilo NS JSMGG.pdf
Ad6_letno_poročilo_OŠ Alojza Gradnika Dobrovo_2020.pdf
Ad7.1_ZR_Proračuna_Občine_Brda_2020 _sklep.pdf
Ad7.2_obrazložitev_ZR_2020.pdf
Ad7.3_splošni_del_ZR_2020.pdf
Ad7.4_posebni.del.ZR.2020.pdf
Ad7.5_NRP_ZR_2020.pdf
Ad7.6_funkcionalna_klasifikacija_izdatkov_ZR_2020.pdf
Ad7.7_programska_klasifikacija_izdatkov_ZR_2020.pdf
Ad7.8_realizacija_letnega_načrta_ZR_2020.pdf
Ad8.1_obrazložitev_odlok_kategorizacija_občinski_cest.pdf
Ad8.2_Odlok_o_kategorizaciji_obcinskih_cest_Brda.pdf
Ad8.3_mnenje_drsi.pdf
Ad8.4_sklep_odlok_kategorizacija_občinskih_cest.pdf
Ad8.5_Zapisnik 11. redne seje SPK.pdf
Ad9.1_ureditev_zaznambe_JD_k.o.Medana.pdf
Ad9.2_skica_k.o. Medana.pdf
Ad10.1_redna delovna uspešnost ravnateljev direktorjev.pdf
Ad10.2_dopis OS Alojza Gradnika.pdf
Ad10.3_dopis OS Kozara.pdf
Ad10.4_dopis Glasbena sola.pdf
Ad10.5_dopis LUNG.pdf
Ad10.6_dopis GENG.pdf
Ad11.1_obrazložitev_LPŠ_2021.pdf
Ad11.2_Letni program športa za leto 2021.pdf
Ad12.1_Dopis_obravnava_potrditev_liste_kandidatov_RSSP.pdf
Ad12.2_lista_kandidatov_RSSP_razvojne_regije.pdf
Ad12.3_sklep_potrditev_kandidatne_liste.pdf
Ad13_Odgovori na pobude in vprašanja_17_redna_seja.pdf
Ad15_realizacija_sklepov_17_redne_seje.pdf
 <<nazaj