13. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (8. 9. 2020)

datum: 01.09.2020

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje, 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 8. 9. 2020, ob 18.uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje
3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje
4. Obravnava in s prejem dnevnega reda
5. Letno poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda za leto 2019
6. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Brda - prva obravnava
7. Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Brda v prvem polletju 2020
8. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih
9. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica 
10. Akcijski načrt Zelene sheme slovenskega turizma za destinacijo Brda 2020 - 2022
11. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Brda
12. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet Območne izpostave JSKD Nova Gorica
13. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k.o. Šmartno
14. Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah v k.o. Vedrijan
15. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k.o. Cerovo
16. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 12. redne seje
17. Pobude in vprašanja svetnikov
18. Realizacija sklepov 12. redne seje

Ad2_zapisnik_12_ redne_seje.pdf
Ad3_zapisnik_1_dopisne_seje.pdf
Ad5_poročilo_medobčinska_uprava_2019.pdf
Ad6.1_obrazložitev_odlok_odstranjevanje_zapuščenih_vozil.pdf
Ad6.2_odlok o odstranjevanju zapuščenih vozil.pdf
Ad7.1_Splošni.del_Polletno.poročilo.2020.pdf
Ad7.2_Posebni.del_Polletno.poročilo.2020.pdf
Ad7.3_Obrazložitev.Polletno.poročilo.30.6.20.pdf
Ad7.4_sklep.polletno.poročilo.30.6.20.pdf
Ad7.5_KS Medana.realizacija.30.6.20.pdf
Ad7.6_Funkcionalna.klasifikacija.Odhodkov_Polletno.poročilo.2020.pdf
Ad7.7_Programska.klasifikacija.Odhodkov_Polletno.poročilo.2020.pdf
Ad8.1_obrazložitev_cena_vrtca.pdf
Ad8.2_SKLEP.cena vrtca 2020.pdf
Ad8.3_Predlog nove cene za vrtec 2020-21.pdf
Ad9_obrazložitev_presežek_GENG.pdf
Ad10_obrazložitev_akcijski_načrt_zelene_sheme.pdf
Ad10.2_Akcijski načrt ZSST destinacija Brda 2020 2022.pdf
Ad11_obrazložitev-imenovanje_svet_za_preventivo.doc.pdf
Ad12_obrazložitev-imenovanje_JSKD.pdf
Ad13.1_obrazložitev_ukinitev_JD_k.o.Šmartno.pdf
Ad13.2_priloge_ukinitev_JD_Šmartno.pdf
Ad14.1_obrazložitev_ukinitev_JD_k.o.Vedrijan.pdf
Ad14.2_priloge_ukinitev_JD_Vedrijan.pdf
Ad15.1_obrazložitev_ureditev_zaznambe_JD_k.o.Cerovo.pdf
Ad15.2_priloge_ureditev_JD_Cerovo.pdf
Ad16_Odgovori na pobude in vprašanja_12_redna_seja.pdf
Ad18_realizacija_sklepov_12_redne_seje.pdf<<nazaj