30. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (13. 3. 2018)

datum: 06.03.2018

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin 26/2017) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006), župan Franc Mužič sklicuje 30. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 13. 3. 2018 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 29. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sprejem Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov kulture - druga obravnava
5. Obravnava in sprejem Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov mladih - prva obravnava
6. Obravnava in sprejem Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju kmetijstva in podeželja - prva obravnava
7. Obravnava in sprejem Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov športa - prva obravnava
8. Letni program športa v Občini Brda za leto 2018
9. Ukinitev zaznambe javno dobro v k. o. Kojsko 
10. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
11. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
12. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 29. redne seje
13. Pobude in vprašanja svetnikov
14. Realizacija sklepov 29. redne seje 

 

Ad2_zapisnik 29. redne seje.pdf
Ad4.1_obrazlozitev_pravilnik_kultura.pdf
Ad4.2_pravilnik_kultura.pdf
Ad5.1_obrazlozitev_pravilnik_mladina.pdf
Ad5.2_pravilnik_mladina.pdf
Ad6.1_obrazlozitev_pravilnik_kmetijstvo.pdf
Ad6.2_pravilnik_kmetijstvo.pdf
Ad7.1_obrazlozitev_pravilnik_šport.pdf
Ad7.2_pravilnik_šport.pdf
Ad4_Ad7_zapisnik_statutarno_pravna_komisja.pdf
Ad8.1_obrazložitev_LPŠ_2018.pdf
Ad8.2_letni program športa za leto 2018.pdf
Ad9.1_obrazlozitev_ukinitev_k.o.Kojsko.pdf
Ad9.2_skica_ukinitev_k.o.kojsko.pdf
Ad10_obrazložitev_imenovanje_direktorice_Goriške_knjižnice.pdf
Ad11_obrazložitev_imenovanje_direktorice_Goriške_lekarne.doc.pdf
Ad12.1_Odgovori na pobude in vprašanja_29_redna_seja.pdf
Ad12.2_Priloga1_odgovori na pobude in vprašanja.pdf
Ad14_realizacija sklepov 29 redne seje.pdf<<nazaj