29. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (6. 2. 2018)

datum: 30.01.2018

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07,76/08, 79/09, 51/10), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin, št. 26/2017) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006), župan Franc Mužič sklicuje 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, dne 6.2.2018 ob 18. uri, v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 28. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Prometna ureditev na Trgu 25. maja, pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in za dovoz otrok v vrtec
5. Obravnava in sklepanje o predlogu Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda - prva obravnava
6. Obravnava in sprejem Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti - prva obravnava
7. Obravnava in sprejem Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov kulture - prva obravnava
8. Obravnava in sprejem Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti - prva obravnava 
9. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
10. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 28. redne seje
11. Pobude in vprašanja svetnikov
12. Realizacija sklepov 28. redne seje

Ad2_zapisnik 28. redne seje.pdf
Ad4_obrazlozitev_prometna_ureditev_dobrovo.pdf
Ad5.1_obrazložitev_poslovnik_OS_dopolnitve.pdf
Ad5.2_poslovnik_OS_dopolnitve.pdf
Ad6.1_obrazlozitev_pravilnik_družbene_dejavnosti.pdf
Ad6.2_pravilnik_družbene_dejavnosti.pdf
Ad7.1_obrazlozitev_pravilnik_kultura.pdf
Ad7.2_pravilnik_kultura.pdf
Ad8.1_obrazlozitev_pravilnik_socialno_humanitarne_dejavnosti.pdf
Ad8.2_pravilnik_socialne_humanitarne_dejavnosti.pdf
Ad5_Ad6_Ad7_Ad8_Zapisnik_seje_statutarno_pravna_komisija.pdf
Ad9.1_obrazložitev-imenovanje.OŠAlojza Gradnika Dobrovo.pdf
Ad9.2_Zapisnik 15.seje KMVVI.pdf
Ad10_Odgovori na pobude in vprašanja_28_redna_seja.pdf
Ad12_realizacija sklepov 28 redne seje.pdf

 <<nazaj