26. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (10. 10. 2017)

datum: 03.10.2017

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin 26/2017) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 10. 10. 2017 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 25. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Letno poročilo o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2016
5. Predstavitev in potrditev Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Brda
6. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Brda - druga obravnava
7. Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah v k.o. Podsabotin
8. Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2017 - skrajšani postopek
9. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Dobrovo - prva obravnava
10. Volitve elektorjev v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov in kandidata za člana v Državnem svetu RS
11. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica
12. Ustanovitev Odbora za postavitev spominskih plošč tigrovcem iz Brd
13. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 25. redne seje
14. Pobude in vprašanja svetnikov
15. Realizacija sklepov 25. redne seje

Ad2-zapisnik 25 redne seje.pdf
Ad4-Letno poročilo o delu RRA 2016.pdf
Ad5.1-Predstavitev načta GOŠO.pdf
Ad5.2-Načrt GOŠO Občina Brda.pdf
Ad5.3-sklep_načrt_Gošo.pdf
Ad6.1-obrazložitev_odlok_vzdrževanje_cest.pdf
Ad6.2-odlok_vzdrževanje_cest.pdf
Ad7.1-obrazložitev_ukinitev jd_k.o. Podsabotin.pdf
Ad7.2-priloga_ukinitev_jd k.o. Podsabotin.pdf
Ad8.1-odlok_rebalans.II.2017.pdf
Ad8.2-sklep-odlok.rebalans.II.2017.pdf
Ad8.3-obrazložitev.rebalans.II.2017.pdf
Ad8.4-splošni.del.Rebalans.II.2017.pdf
Ad8.5-posebni.del.Rebalans.2.2017.pdf
Ad8.6-NRP_Rebalans.2.2017.pdf
Ad8.7-načrt_ravnanja_rebalans_2.pdf
Ad8.8-KSMedana.FN.reb.2.2017.pdf
Ad8.9-Prihodki.Specifikacija.reb.II.2017.pdf
Ad8.10-Programska.klasifikacija.Rebalans.2.2017.pdf
Ad8.11-Funkcionalna.klasifikacija.Rebalans.2.2017.pdf
Ad9.1-obrazlozitev_sprem_odloka_OŠDobrovo.pdf
Ad9.2-odlok_sprem.OŠDobrovo.pdf
Ad10-obrazložitev-volitve.DSRS.pdf
Ad11-obrazložitev-imenovanje.glasbena.šola.pdf
Ad10.Ad11-Zapisnik 14.seje KMVVI_28092017.pdf
Ad12.1-obrazložitev-ustanovitev.odbor.tigrovci.pdf
Ad12.2-pobuda_odbor_tigr.pdf
Ad13.1-Odgovori na pobude in vprašanja_25_redna_seja.pdf
Ad13.2-Priloga1_mnenjePGŠ Brda.pdf
Ad13.3-Priloga2_Anketa_PGŠBrda.pdf
Ad15-realizacija sklepov 25 redne seje.pdf<<nazaj