23. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (18. 4. 2017)

datum: 11.04.2017

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, 18. 4. 2017 ob 18. uri.

Dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 22. redne seje
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda v Občini Brda za leto 2016
 5. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
 6. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda
 7. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Brda - prva obravnava
 8. Obravnava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna Občine Brda za leto 2016 - skrajšani postopek
 9. Sklepanje o določitvi nove cene storitve pomoč družini na domu v občini Brda
 10. Obravnava in sklepanje o Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Brda - druga obravnava
 11. Predstavitev projekta Športni park Vipolže
 12. Poročilo o delu Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda za leto 2016 - informacija
 13. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 22. redne seje
 14. Pobude in vprašanja svetnikov
 15. Realizacija sklepov 22. redne seje


Ad2-zapisnik 22 redne seje.pdf
Ad4-poročilo_medobčinska_uprava_2016.pdf
Ad5.1-obrazložitev-oskrba s pitno vodo.pdf
Ad5.2-elaborat_oskrba_pitna_voda_2017.pdf
Ad6.1-obrazložitev-odvajanje odpadnih voda.pdf
Ad6.2-elaborat_odvajanje_čiščenje_odpadnih_voda_2017.pdf
Ad7.1-obrazložitev_odlok_sofinanciranje_maleČN.pdf
Ad7.2-Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav_prvo branje.pdf
Ad8.1-ZR proračuna občine 2016_sklep.pdf
Ad8.2-Obrazložitve ZR za leto 2016.pdf
Ad8.3-splošni del ZR 2016.pdf
Ad8.4-posebni del ZR 2016.pdf
Ad8.5-NRP-ZR 2016.pdf
Ad8.6-realizacija letnega nacrta_2016.pdf
Ad9.1-obrazložitev_cena_ pomoč_na_domu_2017.pdf
Ad9.2-poročilo_ pomoč_na_domu_2016.pdf
Ad10.1-Obrazložitev_Odlok o podelitvi koncesije za odlaganje in obdelavo_druga obravnava.pdf
Ad10.2-Odlok o podelitvi koncesije za odlaganje in obdelavo_druga obravnava.pdf
Ad11.1-obrazložitev_športni_park_Vipolže.pdf
Ad11.2-športni_park_Vipolže_Prikaz služnosti NN vod.pdf
Ad11.3-Športni_park_Vipolže_Prikaz posegov.pdf
Ad12-ZTKMŠ_Poslovno poročilo 2016.pdf
Ad13-Odgovori na pobude in vprašanja_22_redna_seja.pdf
Ad15-realizacija sklepov 22 redne seje.pdf

 <<nazaj