21. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (7. 2. 2017)

datum: 31.01.2017

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda, župan sklicuje 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 7. 2. 2017 ob 18. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Nova Gorica na območju Občine Brda v letu 2016
5. Obravnava predloga Statuta Občine Brda - prva obravnava
6. Poročilo o poteku likvidacijskega postopka za Študijsko središče Grad Vipolže - v likvidaciji
7. Letni program športa v Občini Brda za leto 2017
8. Potrditev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
9. Ureditev zaznambe javno dobro na nepremičnini v k.o. Medana
10. Ureditev zaznambe javno dobro na nepremičnini v k.o. Cerovo
11. Sprememba Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA Severne Primorske, Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica
12. Imenovanje predstavnikov Občine Brda v Svet šole OŠ Dobrovo
13. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 20. redne seje
14. Pobude in vprašanja svetnikov
15. Realizacija sklepov 20. redne seje

Ad2-zapisnik 20 redne seje.pdf
Ad4-poročilo_PU_Nova_Gorica.pdf
Ad5.1-obrazložitev-statut_Občine_Brda.pdf
Ad5.2-statut_občine_brda.pdf
Ad6.1-Poročilo o poteku likvidacijskega postopka_Študijsko_središče.pdf
Ad6.2-študijsko_središče_bilanca.pdf
Ad6.3-sklep_študijsko_središče.pdf
Ad7.1-obrazložitev_LPŠ_2017.pdf
Ad7.2-letni program športa za leto 2017.pdf
Ad7.3-športni dogodki ZTKMŠ.pdf
Ad8-obrazložitev_vrednost_točke_NUSZ.pdf
Ad9.1-obrazložitev_ureditev_JDMedana.pdf
Ad9.2-skica_JD_Medana_predlog za uvedbo.pdf
Ad10.1-obrazložitev_dodelitev_JDCerovo.pdf
Ad10.2-skica_JD_Cerovo_predlog za uvedbo.pdf
Ad11.1-obrazložitev-sprememba_pogodbe_RRA.pdf
Ad11.2-pogodba_ustanovitev_RRA.pdf
Ad12.1-obrazložitev-imenovanje.OŠDobrovo.pdf
Ad12.2-Zapisnik 11 seje KMVVI.pdf
Ad13-Odgovori na pobude in vprašanja_20_redna_seja.pdf
Ad15-realizacija sklepov 20 redne seje.pdf

Dodatna točka:
obrazložitev_mnenje_igre_na _srečo.pdf
seznanitev z nasimi nacrti in prosnja za izdajo pozitivnega mnenja za pridobitev.pdf<<nazaj