Pomoč kmetijstvu zaradi izpada dohodka

datum: 03.05.2020

kategorija: CIVILNA ZAŠČITA Občine Brda - COVID-19

Vlada je na 31. dopisni seji obravnavala in sprejela šest točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

 

 • Nov rok za oddajo zbirne vloge za upravičence je najpozneje do 15. junija in ne do 6. maja 2020, kot določa veljavna Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20). Posledično se spreminja tudi rok za izstop iz Sheme za male kmete in sicer se podaljša do 15. Junija 2020. Podaljšuje se tudi rok za registracijo v informacijski sistem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja v primeru, ko zbirno vlogo za upravičenca vlaga pooblaščenec. Rok poteče 30. aprila 2020, zato ga predlog spremembe podaljšuje na 30. junij 2020.
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020

Več na povezavi

 

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19

 

Več na povezavi.

 

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije Covid-19

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije Covid-19 in ga objavi v Uradnem listu RS. Sredstva za izvajanje Odloka se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.

Zaradi epidemije Covid-19 prihaja do velikih težav s prodajo ter do velike gospodarske škode predvsem pri turizmu na kmetijah, ki so morala zapreti svoja vrata v smislu ponujanja nastanitev ter gostinske dejavnosti, kot tudi pri nekaterih drugih dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Kmetije sedaj samevajo in so praktično čez noč izgubile dohodek.

V kolikor imajo priglašeno še ustrezno drugo dejavnost, lahko še naprej prodajajo svoje izdelke, vendar v skladu s Zakonom o varstvu potrošnikov, ter z upoštevanjem navodil v skladu z NIJZ, pri čemer pa ni mogoče nadomestiti izpada iz naslova turističnih dejavnosti.

Odlok določa vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, dejavnosti na kmetiji, ki je zlasti posledica prepovedi opravljanja naslednjih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih is tem posledično izgube dohodka:

 • turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s sobami);
 • izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
 • vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
 • osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
 • prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet),
 • muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
 • tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
 • apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin);
 • nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom (SKD 96.040 Dejavnosti za nego telesa);
 • organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje),
 • usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
 • prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje).
Do finančnega nadomestila so upravičeni nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki opravljajo dejavnost v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji ter so utrpeli izpad dohodka zaradi  prepovedi opravljanja dejavnosti.

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega nadomestila, glede na povprečje dohodkov zadnjega leta.

Vlagatelj, ki uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 1.3. poglavja Zakona COVID-19, ni upravičen do finančnega nadomestila po 74. členu Zakona COVID-19.

Obdobje prepovedi izvajanja dejavnosti velja od 16. 3. 2020 dalje, kar predstavlja 21% dni v letu, za kar je ocenjeni izpad dohodka v sorazmernem deležu cca. 2.2 mio EUR. Ob upoštevanju, da to obdobje vključuje čas, ko se v Sloveniji sicer bolj množično začne s turistično dejavnostjo (velikonočni ter prvomajski prazniki), je delež izpadlega letnega dohodka višji, kot je delež dni prepovedi v primerjavi z vsemi dnevi v letu, kar pomeni, da bi celoten izpad dohodka znašal tudi 3.270.136 EUR ob upoštevanju 30% povprečnega izpada dohodka.

 

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19

 

Več na povezavi

 

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije Covid-19 in ga objavi v Uradnem listu RS. Sredstva za izvajanje Odloka se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.

Posledice epidemije Covid-19 in ustavitev javnega življenja občutijo tudi kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s proizvodnjo vina. Do velikih težav s prodajo in do velike gospodarske škode prihaja v delu prodaje, ki je namenjena gostinstvu in turizmu, sektorjih, ki so morali s 16. marcem popolnoma prenehati s ponujanjem storitev in blaga zaradi sprejema Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS. Kmetijska gospodarstva so tako praktično čez noč izgubila dohodek od prodaje vina temu segmentu, ki vrednostno predstavlja 50 % prodaje, hkrati pa se je občutno zmanjšala tudi prodaja vina končnim potrošnikom.

Odlok določa vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve nadomestila za izpad dohodka v proizvodnji vina, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje.

Nadomestila se dodelijo po pravilih Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu Covid-19.

Do finančnega nadomestila so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v skladu z Zakonom o vinu vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina za dejavnost pridelave mošta in vina ter so v letu 2019 proizvedli vsaj 3700 litrov vina (prihodek v višini minimalne plače).

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega nadomestila na hektar vinogradov kmetijskega gospodarstva, na katerih se prideluje grozdje za proizvodnjo vina.

Vlagatelj, ki uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 1.3. poglavja Zakona Covid-19, ni upravičen do finančnega nadomestila po 74. členu Zakona Covid-19.

Za namen nadomestila za izpad dohodka v proizvodnji vina je potrebno zagotoviti finančna sredstva v višini 5,07 mio eur.

 

Vir: www.gov.si<<nazaj