Koledar dogodkov

Dogodek: 20. redna seja Občinskega sveta Občine Brda

Datum: 20.12.2016
Ura: 16:00

Kraj: Dobrovo
Lokacija: sejna dvorana Občine Brda

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan občine Brda sklicuje 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 20. 12. 2016, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 19. redne seje
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brda – druga obravnava
 5. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Brda – druga obravnava
 6. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2017 – druga obravnava
 7. Pooblastilo županu za sprejemanje načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo za proračunsko leto 2017
 8. Pooblastilo županu za potrditev investicijske dokumentacije za proračunsko leto 2017
 9. Terminski plan dela Občinskega sveta Občine Brda za leto 2017
 10. Informacija o projektu dvorana za balinanje Vipolže – I. faza
 11. Potrditev članov strokovnega sveta Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
 12. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 19. redne seje
 13. Pobude in vprašanja svetnikov
 14. Realizacija sklepov 19. redne seje

 

 

Priloge na povezavi.